Метрологія та стандартизація » Українські и

 • Російської федерації. </ p>
  • Тюменський державний нафтогазовий університет </ p>
  • Інститут транспорту </ p>
  • Кафедра: Метрології, стандартизації </ p >
  • та сертифікації </ p>
  • Реферат </ p>
  • На тему: «Метрологія і стандартизація». </ p>
  • Виконав: студент гр. ___________</ p>
  • Relax </ p>
  • Перевірив: </ p>
  • Тюмень 2001 </ p>
  • Зміст </ p>
  • Стор. </ p>
  • I. Метрологія та технічні вимірювання. 3 </ p>

  1.1. Метрологія 3 </ p>

  1.2. Засоби вимірювання

  4 </ p>

  1.3. Методи вимірювань 5 </ p>

  1.4. Основні параметри засобів вимірювань 6 </ p>

  1.5. Похибки вимірювання 8 </ p>

  • II. Основні поняття про стандартизацію. Державна </ p>
  • система стандартизації. </ P>

  10 </ p>

  2.1. Стандартизація та стандарт. 10 </ p>

  2.2. Категорії стандартів

  14 </ p>

  2.3. Види стандартів </ p>

  16 </ p>

  2.4 Планування робіт зі стандартизації </ p>

  17 </ p>

  2.5. Патентна чистота стандартів </ p>

  18 </ p>

  2.6. Впровадження та перегляд стандартів </ p>

  19 </ p>

  • III. Початок роботи з міжнародної стандартизації.

  20 </ p>

  3.1. Стандартизація, що проводиться в рамках РЕВ </ p>

  22 </ p>

  • Список використаної літератури 24 </ p>
  • I. МЕТРОЛОГІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. </ P>

  1.1. Метрологія </ p>

  • Метрологія — наука про вимірювання фізичних величин, методи ізасоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. </ p>
  • Основні завдання метрології, (ГОСТ 16263-70) — встановлення одиницьфізичних величин, державних еталонів та зразкових засобіввимірювань, розробка теорії, методів і засобів вимірювань і контролю,забезпечення єдності вимірювань і однакових засобів вимірювань,розробка методів оцінки похибок, стану засобів вимірювання таконтролю, а також передачі розмірів одиниць від еталонів або зразковихзасобів вимірювань робочим засобам вимірювань. </ p>
  • Вимірювання фізичної величини виконують досвідченим шляхом за допомогоютехнічних засобів. В результаті вимірювання отримують значення фізичноївеличини </ p>
  • Q = q * U,де q — числове значення фізичної величини в прийнятих одиницях; U —одиниця фізичної величини.

  Значення фізичної величини Q, знайдене при вимірюванні, називаютьдійсним. У ряді випадків немає необхідності визначати дійснезначення фізичної величини, наприклад при оцінці відповідності фізичноївеличини встановленого допуску. При цьому досить визначитиприналежність фізичної величини деякої області Т: </ p>

  7 стр., 3397 слов

  Метрологія наука про вимірювання

  ... ухвалення одиниць вимірювань, регулярних повірок технічних, зразкових та еталонних засобів, випробування нових засобів вимірювання, підготовки кадрів тощо. Одним із розділів метрології є законодавча метрологія, яка вивчає ... Зміцнення культурних і економічних зв'язків вимагало подальшого упорядкування системи мір з розробленням єдиної прийнятної для держав міжнародної одноманітної системи мір і ...

  • Q Т або Q Т. </ p>
  • Отже, при контролі визначають відповідність дійсногозначення фізичної величини встановленим значенням. Прикладом контрольнихкоштів є калібри, шаблони, пристрої з електроконтактніперетворювачами. </ p>

  Нормативно-правовою основою метрологічного забезпечення точностівимірювань є державна система забезпечення єдність вимірювань

  (ГСИ).

  Основні нормативно-технічні документи ГСИ — державністандарти, Згідно з рекомендаціями XI Генеральної конференції змір і ваг в 1960 р. прийнята Міжнародна система одиниць (СІ), наоснові якої для обов’язкового застосування розроблений ГОСТ 8.417-81 (СТ

  РЕВ 1052-78) (введений в дію з 01.01.1980 р.).

  </ P>

  Основними одиницями фізичних величин в СІ є: довжини — метр (м),маси — кілограм (кг), часу — секунда (с), сили електричного струму —ампер (А), термодинамічної температури — Кельвін (К), сили світла —

  Кандела (кд), кількості речовини — моль (моль).

  Додаткові одиниці СІ:радіан (рад) та стерадіан (СР) — для виміру плоского і тілесного кутіввідповідно. </ p>

  — Похідні одиниці СІ отримані з основних за допомогою рівнянь зв’язкуміж фізичними величинами. Так, одиницею сили є ньютон: 1Н == 1кг * м-1 * з-2, одиницею тиску — Паскаль 1 Па = 1 кг * м-1 * з-2 і т. д. В СІдля позначення десяткових кратних (помножених на 10 в позитивнійступеня) і ділових (помножених на 10 в негативній ступеня) прийнятонаступні приставки: екса (Е) — Ю18, пета (П) — 1015, тера (Т) — 1012, гіга

  (Г) — 109, мега (М) — 106, кіло (к) — 103, гекто (г) — 102, дека (та) —

  101, децн (д) — 10-1, санти (с) — 10-2, мілі (м) — 10-3, мнкро (мк) — 10 —

  6, нано (н) — 10-9, піко (п) — 10-12, фемто (ф) — 10-15, атто (а) — 10-18.

  Так, відповідно до СІ тисячна частка міліметра (мікрометр) 0,001 мм == 1мкм. </ p>

  1.2.Средства вимірювань. </ p>

  • Технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і мають нормованіметрологічні властивості, називають засобами вимірювання. </ p>
  • Еталони — засоби вимірювань, офіційно затверджені і забезпечуютьвідтворення і (або) зберігання одиниці фізичної величини з метоюпередачі її розміру нижчим за повірочної схемою засобам вимірювань. </ p>
  • Заходи — засоби вимірювань, призначені для відтворення заданогорозміру фізичному величини, У техніці часто використовують набори заходів,наприклад, гир, плоскопараллельних кінцевих мір довжини (плиток),конденсаторів і т. п. </ p>
  • Зразкові засоби вимірювань — заходи, вимірювальні прилади абоперетворювачі, затверджені в якості зразкових для повірки по нихінших засобів вимірювань. Робочі засоби застосовують для вимірювань, непов’язаних з передачею розміру одиниць. </ p>
  • Порядок передачі розміру одиниць фізичної величини від еталона абовихідного зразкового засобу до засобів більш низьких розрядів (аж доробітників) встановлюють відповідно до повірочної схемою. Так, за однією зповірочних схем передача одиниці довжини шляхом послідовноголабораторного звірення і перевірок проводиться від робочого еталона дозразковим заходів вищого розряду, від них зразковим заходів нижчих розрядів,а від останніх до робочих засобів вимірювання (оптіметрам, вимірювальниммашинам, контрольним автоматів і т. п.).
   7 стр., 3053 слов

   Історія розвитку і проблематика метрології

   ... їх використання. Історична метрологія встановлює, ... вимірювань Фізична величина, Одиниця фізичної величини, Вимірювання, Засіб вимірювань, Погрішність вимірювання, Погрішність засобу вимірювання, Точність засобу вимірювань 3. Класифікація вимірювань 1. За способом отримання вимірювання: Прямі - коли фізична величина безпосередньо зв'язується з її мірою; ... про що свідчить, наприклад, найменування міри “ ...

   </ p>

  1.3.Методи вимірювань. </ p>

  — При вимірах використовують різноманітні методи (ГОСТ 16263-70),що представляють собою сукупність прийомів використання різнихфізичних принципів і засобів. При прямих вимірюваннях значення фізичноївеличини знаходять з досвідчених даних, при непрямих — на підставі відомоїзалежно від величин, що піддаються прямим вимірюванням. Так, діаметр деталіможна безпосередньо виміряти як відстань між діаметральнопротилежними точками (пряме вимірювання) або визначити із залежності,зв’язує цей діаметр, довжину дуги і стягувати її хорду, вимірявшибезпосередньо останні величини (непряме вимірювання),

  Абсолютні вимірювання засновані на прямих вимірах основних величин івикористанні значень фізичних констант (наприклад, вимірювання довжиништангенциркулем).

  При відносних вимірах величину порівнюють gоднойменної, що відіграє роль одиниці або прийнятої за вихідну. Прикладомвідносного вимірювання є вимірювання діаметра обертається деталі почислу оборотів що стикається з нею атестованого ролика.

  При методі безпосередній опеньки значення фізичної величинивизначають безпосередньо по відліковий пристрій приладу прямогодії (наприклад, вимірювання тиску пружинним манометром), при методіпорівняння з мірою вимірюється величину порівнюють з мірою. Наприклад, здопомогою гир врівноважують на важелів вагах що вимірюється масу деталі.

  Різновидом методу порівняння з мірою є метод протиставлення,при якому вимірювана величина та величина, що відтворена мірою,одночасно впливають на прилад порівняння, що дозволяє встановитиспіввідношення між цими величинами (наприклад, вимірювання опору помостовий схемою з включенням в діагональ моста показує приладу).

  </ p>

  — При диференціальному, методі що вимірюється величину порівнюють з відомоювеличиною, що відтворюється мірою. Цим методом, наприклад, визначаютьвідхилення контрольованого діаметра деталі на оптіметре після його налаштуванняна нуль по блоку кінцевих мір довжини. Нульовий метод — також різновидметоду порівняння з мірою, при якому результуючий ефект впливувеличин на прилад порівняння доводять до нуля. Подібним методом вимірюютьелектричний опір за схемою мосту з повним його зрівноважуванням.

  5 стр., 2369 слов

  Методы неразрушающего контроля

  ... их агрегатов, сравнительная дешевизна контроля и др. В основе методов неразрушающего контроля лежат физические явления (параметры). Акустический метод Данный метод неразрушающего контроля основан на регистрации параметров ... при их толщине от 1 до 18 мм. метод неразрушающий контроль Оптический метод неразрушающего контроля Основан на взаимодействии светового излучения с контролируемым объектом. ...

  При методі збігів різниця між вимірюваної величиною і величиною,відтворюється мірою, визначають, використовуючи збігу позначок шкал абоперіодичних сигналів (наприклад, при вимірюванні штангенциркулем використовуютьзбіг відміток основної та ноніусной шкал).

  Поелементний методхарактеризується вимірюванням кожного параметра вироби окремо

  (наприклад, ексцентрісітета, овальної, ограновування циліндричного валу).

  Комплексний метод характеризується вимірюванням сумарного показникаякості, на який впливають окремі його складові

  (наприклад, вимірювання радіального биття циліндричної деталі, на якевпливають ексцентриситет, овальність та ін; контроль положення профілю заграничним контурів і т. п.).

  </ p>

  1.4.Основние параметри засобів вимірювань. </ p>

  — Довжина поділу шкали (рис. 1) — відстань між осями (центрами) двохсусідніх відміток шкали, виміряний вздовж уявної лінії, що проходитьчерез середини найкоротших відміток шкали. Ціна ділення шкали — різницязначень величини, що відповідають двом сусіднім позначок шкали (1 мкм дляоптіметра, дліномера і т. п.).

  </ p>

  • градуювальних характеристика — залежність між значеннями величин навихід і вхід засоби вимірювань. Градуювальну характеристику знімаютьдля уточнення результатів вимірювань. </ p>
  • Діапазон показань — область значень шкали, обмежена кінцевим іпочатковим значеннями шкали, тобто Найбільшим і найменшим значеннямивимірюваної величини. Наприклад, для оптіметра типу ІКВ-3 діапазон показаньстановить ± 0,1 мм. </ p>
  • Рис.1. Схема, що пояснюють основні параметри засобів вимірювань. </ P>
  • Діапазон вимірювань — область значень вимірюваної величини знормованими допустимої похибки засобу вимірювань. Для того жоптіметра типу ІКВ-3 діапазон вимірів довжин становить 0-200 мм. </ p>
  • Відлік показань вимірювального засобу виконують відповідно дорівнянням </ p>
  • де А — значення відліку;
  • М — розмір заходи, на якому відліковий пристрійвстановлено на нуль;
  • п — число цілих поділок, відлічуваний за шкаламивідлікового пристрої;
  • i — ціна поділки шкали;
  • k — номер шкали, т — часткаділення шкали з найменшою ціною ділення, оцінена візуально. </ p>

  впливає фізична величина — фізична величина, не вимірюється данимизасобом, але що робить вплив на результати вимірюваної величини

  (наприклад, температура, що робить вплив на результат вимірюваннялінійного розміру).

  </ p>

  • Нормальні (робочі) умови застосування засобів вимірювань — умови їхзастосування, при яких впливають величини мають нормальні значення абознаходяться в межах нормальної (робочої) області значень. Так, згідно з

  ГОСТ 9249-59 нормальна температура дорівнює 20 ° С, при цьому робоча областьтемператур становить 20 ° С 1 °. Нормальні умови для виконаннялінійних і кутових вимірів регламентовані ГОСТ 8.050-73. </ p>

  12 стр., 5911 слов

  Системы контроля требований безопасности и экологичности

  ... окружающей среды, контроль которой осуществляют территориальные органы Росгидромета РФ, Федеральные службы по экологическому, техническому и ... которые контролируют исполнение и наличие самих требований безопасности и экологичности. Санитарно-токсический мониторинг занимается ... системы стандартов "Охрана природы". ГОСТ 17.2.3.01-86 формулирует правила контроля качества воздуха населенных пунктов. Они ...

  • Чутливість вимірювального приладу — відношення зміни сигналу навиході вимірювального приладу до викликає його зміни вимірюваноївеличини. Так, якщо при вимірюванні діаметру валу з номінальним розміром х =

  100 мм зміна вимірюваної величини = 0,01 мм викликало переміщеннястрілки показує пристрої на = 10 мм, абсолютначутливість приладу складає відносна чутливість </ p>

  — Для шкальних вимірювальних приладів абсолютна чутливість чисельнодорівнює передавальному відношенню. Зі зміною ціни поділки шкаличутливість приладу залишається незмінною. На різних ділянках шкаличасто чутливість може бути різною. Стабільність коштивимірювань — властивість, що виражає незмінність в часі йогометрологічних характеристик (показань).

  Вимірювальні прилади бувають контактні (існує механічний контактз поверхнею контрольованого вироби) і безконтактні (безпосередньогодотику вимірювального наконечника з поверхнею контрольованоговироби немає).

  До останніх, наприклад, відносяться оптичні, радіоізотопні,індуктивні. Важливою характеристикою контактних приладів євимірювальне зусилля, що створюється у місці контакту вимірювальногонаконечника з поверхнею контрольованого вироби і спрямоване по лініївимірювання.

  Відповідно до ГОСТ 16504-81 геометричний об’єкт контролю міститьодну або кілька контрольних точок. Введемо додаткові терміни,необхідні для оцінки результатів контролю (вимірювань).

  Зона контролю

  (вимірювання) — область взаємодії засоби контролю (вимірювання) зоб’єктом контролю (вимірювання).

  Контрольована (яка вимірюється) поверхня —поверхню об’єкта контролю (вимірювання), на якій розташована одна абокілька контрольних точок. Лінія контролю (вимірювання) — пряма,що проходить через контрольовану (вимірюється) розмір. Площина контролю

  (вимірювання) — площина, що проходить через лінію контролю (вимірювання) іобрану лінію розташування контрольних точок.

  У ГОСТ 16263-70 виділені наступні загальні для засобів вимірюваньструктурні елементи: перетворюючі і чутливий елементи,вимірювальна ланцюг, вимірювальний механізм, відліковий пристрій зі шкалоюі дороговказом і реєструючий пристрій. Крім того, контактнівимірювальні прилади зазвичай забезпечені одним або кількома наконечниками.

  Вимірювальний наконечник — елемент в вимірювальної ланцюга, що знаходиться вконтакті з об’єктом контролю (вимірювання) в контрольній точці підбезпосереднім впливом вимірюваної величини. Базовий наконечник —елемент вимірювальної ланцюга, розташований в площині вимірювання і службовецьдля визначення довжини лінії вимірювання. Опорний наконечник — елемент,визначає положення лінії вимірювання в площині вимірювання.

  Координуючий наконечник — елемент, що служить для визначення положенняплощині вимірювання на об’єкті контролю (вимірювання).

  </ p>

  1.5. Похибки вимірювання. </ P>

  — Під похибкою вимірювання мають на увазі відхилення результату вимірюваннявід істинного значення вимірюваної величини. Точність вимірювань — якістьвимірювання, що відображає близькість їх результатів до істинного значеннявимірюваної величини. Кількісно точність вимірювання може бути вираженазворотного величиною модуля відносної похибки. Абсолютна похибкавимірювання — різниця між значенням величини, отриманим при вимірюванні, іїї істинним значенням, що виражається в одиницях вимірюваної величини.

  6 стр., 2598 слов

  Система сертификации ГОСТ Р

  ... лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации в системах добровольной сертификации. Решение о добровольной сертификации обычно связано с проблемами конкурентоспособности товара, продвижением ... «Закон о защите прав потребителей», принятый в России, или закон об ответственности за продукцию, принятый в странах Европейского Сообщества. Законы, устанавливающие минимальные ...

  Відносна похибка вимірювання — відношення абсолютної похибки,вимірювання до істинного значення вимірюваної величини. Систематичнапохибка вимірювання — складова похибки вимірювання, що залишаєтьсяпостійною або змінюється за певним законом при повторнихвимірюваннях однієї і тієї ж величини; випадкова похибка — складовапохибки вимірювання, що змінюється при цих умовах випадковим чином.

  Слід виділяти також грубу похибку вимірювання, істотноперевищує очікувану похибка. </ p>

  • Залежно від послідовності причини виникнення розрізняютьнаступні види похибок. Інструментальна похибка — складовапохибки вимірювання, що залежить від похибок застосовуваних засобів

  (якості їх виготовлення).

  Похибка методу вимірювання — складовапохибки вимірювання, викликана недосконалістю методу вимірювань.

  Похибка налаштували — складова похибки вимірювання, яка виникає з -через недосконалість здійснення процесу встановлення. Похибкаотсчітиванія — складова похибки вимірювання, спричинена недостатньоточним отсчітиваніем показань засобів вимірювань (наприклад, похибкапаралакса).

  Похибка повірки — похибка вимірювань при повірцізасобів вимірювань. Таким чином, залежно від способу виявленняслід розрізняти поелементні (складові) та сумарні похибкивимірювання. </ p>

  • Результат спостереження — значення величини, отримане при окремомуспостереженні;
  • результат вимірювання — значення величини, знайдене шляхом їївимірювання, тобто Після обробки результатів спостереження. </ p>
  • Поправка — значення величини, однойменної з вимірюваної, додаються доотриманим при вимірюванні значення величини з метою виключеннясистематичної похибки. Збіжність — якість вимірювань, що відображаютьблизькість результатів вимірювань, які виконуються в однакових умовах,відтворюваність — те ж, в різних умовах (у різний час, врізних місцях, різними методами і засобами).

   Точність відображаєблизькість до нуля випадкових і систематичних похибок коштивимірювання, правильність — систематичних, збіжність — випадкових. Длязасобів вимірювання розрізняють статичну помилку як отклоненіепостійного значення вимірюваної величини на виході засобу вимірювання відістинного її значення у сталому стані і динамічну похибкаяк різниця між похибкою засоби вимірювання в динамічному режимі (унесталої стані) і його статичної похибкою, яка відповідаєзначенням величини в даний момент часу. </ p>

  • Похибка засобів вимірювання, що виникає при використанні його унормальних умовах, коли впливають величини знаходяться в межахнормальної області значень, називають основною. Якщо значення впливаєвеличини виходить за межі нормальної області значень, з’являєтьсядодаткова похибка. </ p>
  • Узагальненої характеристикою засобу вимірювань, яка визначається межамиосновних і додаткових похибок, а також іншими властивостями,що впливають на точність, значення яких встановлюються в стандартах наокремі види засобів вимірювання, є клас точності коштивимірювань (ГОСТ 8.401-80).
   11 стр., 5404 слов

   Основные положения системы сертификации ГОСТ Р

   ... дальнейшем изложение темы будет основано преимуще­ственно на примере системы сертификации, возглавляемой Госстандартом России «Системы сертификации ГОСТ Р», которая охватывает товары народного потребления и услуги (работы) населению. ... органом при их аккредитации. По данным на начало 2007г., в системе сертификации ГОСТ Р аккредитовано более 3.5 тыс. лабораторий, из них около 450 лабораторий, ...

   Клас точності характеризує властивості засобувимірювання, але не є показником точності виконаних вимірювань,оскільки при визначенні похибки вимірювання необхідно враховуватипохибки методу, настройки та ін </ p>

  • II. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Про СТАНДАРТИЗАЦІЇ </ p>
  • ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ </ p>

  2.1. Стандартизація та стандарт. </ P>

  Основні терміни та визначення в галузі стандартизації встановлені

  Комітетом ІСО з вивчення наукових принципів стандартизації (Стакі).

  Цівизначення прийняті багатьма країнами, в тому числі і СРСР. </ p>

  • Стандартизація — це встановлення і застосування правил з метоюупорядкування діяльності у певній галузі на користь та за участювсіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальноїоптимальної економії при дотриманні умов експлуатації (використання) івимог безпеки. Стандартизація, заснована на об’єднанихдосягнення науки, техніки і передового досвіду, визначає основу не тількисьогодення, а й майбутнього розвитку промисловості. </ p>
  • З визначення випливає, що стандартизація — це планова діяльність звстановлення обов’язкових правил, норм і вимог, виконання якихзабезпечує економічно оптимальну якість продукції, підвищенняпродуктивності суспільної праці та ефективності використанняматеріальних цінностей при дотриманні вимог безпеки. </ p>
  • Стандарт — нормативно-технічний документ по стандартизації,встановлює комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизаціїі затверджений компетентним органом. Стандарт, розроблений на основідосягнень науки, техніки, передового досвіду, повинен передбачатиоптимальні для суспільства рішення. Стандарти розробляють як наматеріальні предмети (продукцію, еталони, зразки речовин і т. п.), так іна норми, правила, вимоги до об’єктів організаційно-методичного тазагальнотехнічного характеру. Стандарт — це найбільш доцільне рішенняповторюється завдання для досягнення певної мети. Стандарти містятьпоказники, які гарантують можливість підвищення якості продукції таекономічності її виробництва, а також підвищення рівня їївзаємозамінності. </ p>
  • Технічні умови (ТУ) — нормативно-технічний документ постандартизації, що встановлює комплекс вимог до конкретних виробів,матеріалу та іншої продукції, її виготовлення і контролю. ТУрозробляються відповідно до ГОСТ 2.115-70 і затверджуються керівництвомміністерства (або підприємства) на термін, що залежить від нормативних термінівоновлення продукції. </ p>

  — Для посилення ролі стандартизації в технічному прогресі, підвищенні якості продукції та економічності її виробництва згідно з постановою РМ СРСР від 11.01.1965 р. розроблена і введена в дію в народному господарстві Державна система стандартизації (ГСС ).

  Вона являє собою комплекс взаємопов’язаних правил і положень, що визначають цілі і завдання стандартизації, структуру органів і служб стандартизації, їх права та обов’язки, організацію та методику проведення робіт із стандартизації в усіх галузях народного господарства СРСР і союзних республік, порядок розробки, оформлення, узгодження, затвердження, видання, впровадження стандартів та іншої нормативно-технічної документації, а також контролю за їх впровадженням і дотриманням. Таким чином, ГСС визначає організаційні, методичні та практичні основи стандартизації в усіх ланках народного господарства (рис. 2).

  3 стр., 1399 слов

  Как оформить рамки и списки в дипломной работе по ГОСТу: подробные ...

  ... не составит труда: там полно полезных опций. Оформление рамок для дипломной работы в World по ГОСТу Для правильного оформления работы вам нужно вооружиться методическими рекомендациями вуза и . ... справа — 5 мм. Стандартные шаблоны используются для титульников и пояснительных записок курсовых и дипломных работ. Рамки, оформленные по ГОСТу, применяются в чертежах, таблицах, графической документации ...

  ГСС безперервно вдосконалюється і доповнюється. Всі зміни ідоповнення, які вносяться у чинні стандарти, публікуються в

  Інформаційному покажчику стандартів (ІУС).

  До комплексу стандартів ГССвходять: ГОСТ 1.0-68-ГОСТ 1.5-68 ГОСТ 1.7-78, ГОСТ 18-79; ГОСТ 1.9-67; ГОСТ

  1.11-75; ГОСТ 1.13-75;

  • ГОСТ 1 15-82;
  • ГОСТ 1.16-78-ГОСТ 1.18-78 ГОСТ 1.19-75;
  • ГОСТ 1.20-69 ГОСТ 1.21-75 ГОСТ 1.22-76 ГОСТ 1.23-77;
  • ГОСТ 1.25-76 ГОСТ 1.26-77.

  Головна мета ГСС — за допомогою стандартів, що встановлюють показники,норми та вимоги, що відповідають передовому рівню вітчизняної ізарубіжної науки, техніки і виробництва, сприяти забезпеченнюпропорційного розвитку всіх галузей народного господарства країни. Цясистема має також наступні цілі:

  • Поліпшення якості роботи, якості продукції та забезпечення йогооптимального рівня;
  • </ p>
  • Забезпечення умов для розвитку спеціалізації в галузі проектування та виробництва продукції, зниження її трудомісткості, металоємності і поліпшення інших показників;
  • </ p>
  • Забезпечення ув’язування вимог до продукції до потреб оборони країни;
  • Забезпечення умови для широкого розвитку експорту товарів високої якості, що відповідають вимогам світового ринку;
  • </ p>
  • Раціональне використання виробничих фондів та економія матеріальних і трудових ресурсів;
  • </ p>
  • Розвиток міжнародного економічного і технічного співробітництва;
  • </ p>
  • Забезпечення охорони здоров’я населення, безпеки праці працюючих, охорони природи та поліпшення використання природних ресурсів.

  Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішити наступні завдання:встановлення прогресивних систем стандартів на основі комплексних цільовихпрограм, які визначають вимоги до конструкції виробів, технології їхвиробництва, якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючихвиробів, а також створюють умови для формування необхідної якостікінцевої продукції на стадії її проектування, серійного виробництва таефективного використання (експлуатації); визначення єдиної системи показників якості продукції, методів ізасобів контролю та випробувань, а також необхідного рівня надійності взалежно від призначення виробів та умов їх експлуатації; встановлення норм, вимог і методів у галузі проектування тавиробництва продукції з метою забезпечення її оптимального якості тавиключення нераціонального різноманіття видів, марок і типорозмірівпродукції; розвиток уніфікації промислової продукції і агрегатування машин якнайважливішої умови спеціалізації, підвищення економічності виробництва,продуктивності праці, рівня взаємозамінності, ефективностіексплуатації та ремонту виробів, забезпечення єдності та достовірності вимірювань в країні, створення тавдосконалення державних еталонів одиниць фізичних величин, атакож методів і засобів вимірювань вищої точності; </ p>

  11 стр., 5358 слов

  Порядок проведения сертификации в системе ГОСТ Р

  ... испытаний, анализа, измерений), сертификации и оценки качества продукции; установление требований к ... (ГОСТ) - стандарт, принятый Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации или ... порядке должны разрабатываться стандарты, способствующие обеспечению безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, обеспечивающие совместимость и взаимозаменяемость продукции. ...

  • </ p>
  • Рис. 2. Принципові методичні та науково-технічні основи

  Державної системи стандартизації в СРСР </ p>

  • встановлення єдиних систем документації, в тому числі уніфікованихсистем документації, що використовуються в автоматизованих системах управління,встановлення систем класифікації та кодування техніко-економічноїінформації, форм і систем організації виробництва і технічних засобівнаукової організації праці;
  • встановлення єдиних термінів і позначень у найважливіших галузях науки ітехніки, а також в галузях народного господарства та ін </ p>
  • Для досягнення поставлених цілей роботи по стандартизації планують,надаючи їм народногосподарське значення, постійно оновлюють стандарти наоснові досягнень науки, техніки і виробництва з урахуванням комплексності тасистемності рішень задач стандартизації. </ p>

  2.2. Категорії стандартів. </ P>

  — Залежно від сфери дії ГСС передбачає наступні категоріїстандартів: державні (ГОСТ), галузеві (ОСТ), республіканські (РСТ)і стандарти підприємств (об’єднань) (СТП).

  Державні стандартиобов’язкові для всіх підприємств, організацій і установ країни вмежах сфери їх дії. Галузеві стандарти використовують всі підприємстваі організації даної галузі (наприклад, верстатобудівної. автотракторноїі т. д.), а також інші підприємства та організації (незалежно від їхвідомчої належності), які розробляють, виготовляють і застосовуютьвироби, які відносяться до номенклатури, закріпленої за відповіднимміністерством. Республіканські стандарти обов’язкові для всіх підприємств іорганізацій республіканського і місцевого підпорядкування Даною союзноїреспубліки незалежно від їх відомчої приналежності. Стандартипідприємств (об’єднань) діють тільки на підприємстві, що затвердилоцей стандарт.

  Стандарти затверджують відповідні організації: ГОСТ — Держстандарт

  СРСР; ОСТ — міністерство (відомство), що є провідним у виробництвіданого виду продукції; РСТ — поради міністрів союзних республік або їх

  Держплану; СТП — керівництво підприємств. Особливо важливі ГОСТи стверджує СМ

  СРСР і Держбуд СРСР. </ P>

  • Порядок розробки, узгодження, затвердження, оформлення, реєстрації тавидання стандартів встановлений ГОСТ 1.2-68, ГОСТ 1.3-68 та ГОСТ 1.4-68. </ p>
  • Державні стандарти встановлюють вимоги переважно допродукції масового і великосерійного виробництва широкого іміжгалузевого застосування, до виробів, що пройшли державнуатестацію, експортним товарах;
  • вони встановлюють також загальні норми,терміни і т.п. Виходячи з цього, можна вказати на наступні об’єктидержавної стандартизації:загальнотехнічні та організаційно-методичні правила і норми (рядинормальних лінійних розмірів, норми точності зубчастих передач, допуски іпосадки, розміри і допуски різьблення, переважні числа тощо);
  • нормиточності виробів міжгалузевого застосування;
  • вимоги до продукції,постачається для експлуатації в різних кліматичних умовах, методи їхконтролю;
  • міжгалузеві вимоги і норми техніки безпеки івиробничої санітарії;
  • науково-технічні терміни, визначення іпозначення;
  • одиниці фізичних величин;
  • державні еталони одиницьфізичних величин і загальносоюзні перевірочні схеми;методи і засоби повірки засобів вимірювань;
  • державні випробуваннязасобів вимірювань;
  • допустимі похибки вимірювань;
  • системиконструкторської, технологічної, експлуатаційної та ремонтноїдокументації;
  • системи класифікації та кодування техніко-економічноїінформації і т. д. </ p>
  • Галузеві стандарти встановлюють вимоги до продукції, що не відноситьсядо об’єктів державної стандартизації, до технологічної оснащенні,інструменту, специфічним для галузі, а також на норми, правила, термінита позначення, регламентація яких необхідна для забезпечення взаємозв’язкуу виробничо-технічної діяльності підприємств і організаційгалузі і для досягнення оптимального рівня якості продукції. Об’єктамигалузевої стандартизації можуть бути машини, устаткування, прилади та іншівироби серійного виробництва, деталі і складові частини цих виробів;сировина, матеріали, паливо, напівфабрикати, які застосовуються в галузі;
  • типовітехнологічні процеси внутрішньогалузевого застосування та ін ОСТирозробляють також для обмеження, наприклад, типорозмірів кріпильнихдеталей, полів допусків і посадок і ін </ p>
  • Республіканські стандарти встановлюють вимоги до продукції,що випускається підприємствами союзно-республіканського і місцевого підпорядкуваннясоюзної республіки. Номенклатура продукції, на яку стверджуютьреспубліканські стандарти, повинна бути узгоджена з Держстандартом СРСР івідповідними провідними міністерствами і відомствами СРСР за закріпленимигрупах продукції. Об’єктами республіканської стандартизації можуть бутисировина, матеріали, паливо та корисні копалини внутрішньо-республіканськоговиробництва та застосування;
  • окремі типи виробів масового або серійноговиробництва, що відносяться до профілю республіканських міністерств, товаринародного споживання та ін </ p>
  • Стандарти підприємств (об’єднань) поширюються на норми, правила,методи, складові частини виробів та інші об’єкти, що мають застосування тількина даному підприємстві;
  • на норми в області організації і управліннявиробництвом;
  • на технологічні норми та вимоги, типовітехнологічні процеси. Оснащення, інструмент і т. п. Стандартипідприємств можуть також встановлювати обмеження щодо застосовуваноїноменклатурі деталей, складових частин, матеріалів, передбаченідержавними, галузевими або республіканськими стандартами.

  В останні роки стандарти підприємств стали фундаментом комплексноїсистеми управління якістю продукції; вони охоплюють всі сферидіяльності підприємства і дозволяють доводити вимоги державнихстандартів до кожного робочого місця, до кожного виконавця. Стандартипідприємств (об’єднань) справляють істотний вплив на всі сферидіяльності заводів. Вони впливають на розвиток уніфікації технологічної таконтрольної оснастки, нестандартного обладнання, забезпечують більшраціональне використання сировини, матеріалів, енергії і т. д. Числостандартів підприємств безперервно зростає; наприклад, в об’єднанні ЗІЛ їхналічується понад 5500. </ p>

  2.3. Види стандартів. </ P>

  • Залежно від об’єктів і змісту стандарти ділять на стандарти:технічних умов (загальних технічних умов);
  • параметрів (розмірів);типів, марок, сортаменту;конструкції;
  • правил приймання, методів випробувань (контролю, аналізу,вимірювань);
  • методів і засобів повірки мір і вимірювальних приладів;
  • правилексплуатації та ремонту;
  • типових технологічних процесів і ін </ p>
  • В даний час встановлено новий, більш досконалий порядок розробкистандартів усіх категорій і видів. Він передбачає перехід від розробкиокремих нормативно-технічних документів на конкретну продукцію достворенню в галузях народного господарства взаємопов’язаних комплексівстандартів і технічних умов, що охоплюють продукцію на всіх етапах їїжиттєвого циклу. При цьому державні (ДСТУ), галузеві (ОСТи) іреспубліканські (РСТи) стандарти повинні розроблятися на групиоднорідної продукції за результатами науково-дослідних, дослідно -конструкторських та дослідно-технологічних робіт з урахуванням перспектив розвиткуцієї продукції;
  • на конкретну продукцію повинні розроблятися технічніумови (ТУ) і при необхідності ОСТи і РСТи, що фіксують результатирозробки та постановки продукції на виробництво. </ p>

  2.4 Планування робіт зі стандартизації </ p>

  — Планування робіт зі стандартизації є складовою частиною системидержавного планування. Так, завдання по стандартизації входятьспеціальним розділом у довгостроковий (на 10-15 років) і п’ятирічний планирозвитку народного господарства СРСР. Існують річні плани державноїстандартизації, які затверджуються Держстандартом СРСР за погодженням з Держпланом

  СРСР. Відповідні плани галузевої стандартизації є складовоючастиною планових завдань міністерства (відомства).

  Природно, що всі цізавдання плюс власні потреби в галузі стандартизації відображаються вперспективних і річних планах підприємств. </ p>

  • У плани стандартизації включають питання розробки нових і переглядудіючих стандартів усіх категорій, науково-дослідні, дослідно -конструкторські та інші роботи, необхідні для створення стандартів. У нихвраховують також завдання з розробки проектів стандартів РЕВ і ІСО,заходи щодо нагляду за мірами і вимірювальними приладами і т. д. </ p>
  • Особлива увага приділяється міжгалузевим планами розробки програмкомплексної стандартизації сировини, матеріалу, заготовок, кооперіруемихвиробів та кінцевого виробу (верстата, автомобіля, телевізора і т. п.) звзаємної ув’язкою вимог до їх якості. </ p>

  Контроль за виконанням планів стандартизації здійснює Держстандарт

  СРСР. Планування робіт зі стандартизації є?? ажним економічнимчинником, за допомогою якого здійснюється координація діяльності всіхорганізацій країни, що займаються питаннями стандартизації, і забезпечуєтьсямаксимальна ефективність і комплексність у роботах зі стандартизації. </ p>

  2.5. Патентна чистота стандартів. </ P>

  — Доцільність розробки кожного стандарту обгрунтовуєтьсяпотребами народного господарства і очікуваним технічним та економічнимефектом. Для цього попередньо підбирають і аналізують літературні тавиробничі дані, що встановлюють тенденції розвитку та перспективніпотреби промисловості по стандартізуемим об’єктам або параметрами.

  Обов’язковим етапом є аналіз зарубіжного досвіду і досягнутого тамрівня якісних показників стандартізуемих об’єктів. </ p>

  — Номенклатура показників якості повинна бути достатньою, щобвсебічно і повно характеризувати виріб не тільки з точки зорувиробника, але і з точки зору споживача. Наприклад, для покупцятелевізора важливі розміри екрану, чіткість зображення, гарантійний термін,зовнішній вигляд і його ремонтопридатність, тобто Можливість швидкоговиявлення пошкоджень і заміни несправних елементів. Для заводу -виробника, крім зазначеного, важливе значення мають досконалістьконструкції і технологічність складових частин телевізора, що визначаютьтрудомісткість і економічність його виробництва, і т. д.

  ГСС встановлює шість стадій розробки стандартів:

  1) організація розробки стандарту, складання та затвердження технічногозавдання;

  2) розроблення проекту стандарту (першої редакції) і розсилка його на відгук;

  3) аналіз відгуків та розробка остаточної (другого і подальших)редакцій проекту стандарту;

  4) підготовка, узгодження та подання стандарту на затвердження; 5)розгляд, затвердження і реєстрація стандарту; 6) видання стандарту іінформація про нього. </ p>

  • Багато стандартних агрегати широко застосовують в машинах, приладах іобладнанні, що поставляються на експорт. Для забезпеченняконкурентоспроможності, крім відповідності якості виробів світовому рівню,вони не повинні порушувати діючі в країнах ввезення патенти (свідоцтва)на винаходи, моделі та промислові зразки, що представляють власникамвиключне право на використання запатентованого об’єкта протягомпевного терміну. Порушення цих прав тягне за собою накладення арештуна експортовані вироби і штрафи, що відшкодовують збитки патентодержателя,тому стандартізуемая продукція повинна володіти патентною чистотою. Цевимога відноситься до технологічних процесів, методів і засобіввимірювання і випробування виробів і т. д. </ p>

  2.6. Впровадження та перегляд стандартів. </ P>

  — При затвердженні державних стандартів встановлюють термін їхвведення. Одночасно намічають плани основних заходів, в якихпередбачають матеріально-технічну та організаційну підготовкупідприємств (організацій), що забезпечує своєчасне впровадженнястандартів. Ці заходи включають в соо