Договірна робота на підприємстві

Регламентація договірної на підприємстві

З метою правовим регулюванням укладання угод, якісної підготовки договорів, у максимальному ступені захисту економічних інтересів на самих підприємствах різної форми власності розробляються та затверджуються Правила укладання, обліку й контролю виконанняхозяйственноправових договорів (далі — Правила).

Цей локальний нормативний правової акт регламентує договірну діяльність підприємства з іншими суб’єктами господарювання і покликаний встановлювати загальний порядок укладання, обліку й контролю виконанняхозяйственноправових договорів (контрактів, угод до них, протоколів, додаткових угод), укладених підприємством.

Від чого відштовхуватися?

Відповідно до ст. 1 Закону Республіки Білорусь у від 10.01.2000 №361-З «Про нормативних правових актах Республіки Білорусь у» локальний нормативний правової акт — це нормативний правової акт, дія якої обмежена рамками одній або кількох організацій.

Правила залежно від специфіки діяльності суб’єкта господарювання можуть утримувати такі розділи:

 • Загальні засади;
 • Порядок укладення міжнародних договорів;
 • Порядок обліку, і зберігання договорів;
 • Контроль над виконанням договорів. Митне оформлення договорів;
 • Інші становища.

Під час укладання у виконанні договорів юридичних осіб керуються Цивільним кодексом Республіки Білорусь у (далі — ДК), актами законодавства і нормативними правовими актами міністерств та, вищих організацій, і навіть Правилами й іншими локальними нормативними правовими актами, видаваними для підприємства.

Приступаючи до розробки Правил, необхідно враховувати такі моменти, мають чимале значення в договірної діяльності.

Всі угоди є, які скоювалися підприємством, полягають у письмовій формах, зазвичай, шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами. Відповідно до год. 2 ст. 404 ДК можливо підписання договору шляхом обміну листами, телеграмами чи з допомогою факсимільного зв’язку. Укладання договору шляхом обмінуфаксовими текстами допускається з метою оперативності з обов’язковим наступним обміном оригіналами. При дрібних покупки через організації роздрібній торговій мережі літератури, сувенірів тощо. договірні взаємини сторін можуть оформлятися шляхом виписки нею рахунки фактури.

Відповідно до установчих документів, і навіть з вимог законодавства, від імені юридичної особи без спеціально оформленої доручення правом підписання договорів має керівник підприємства, котрі можуть передати повноваження (частина повноважень) на підписання від імені підприємства договорів своїм заступникам, головного інженера або іншими посадових осіб. У разі повноваження цих осіб мали бути зацікавленими закріплені в належним чином оформленої доручення або у інший встановленої чинним законодавством формі (шляхом видання розпорядження, наказу тощо.).

3 стр., 1340 слов

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА — Економіка підприємств ...

... показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства. Ре-зервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних галузях національної ... потужностей підприємств у більшості галузей економіки, і передовсім у промисловості, становить менше за 50%, а проектні потужності, як правило своєчасно (у нормативні строки) не ...

У цьому належним чином оформлена доручення мала бути підписана керівником, скріплений печаткою юридичної особи та зареєстрована установленому порядку. Якщо ж розділ «найменування сторін» зазначено одну особу, а договір фактично підписано іншою особою, також які мають повноваженнями на підписання відповідного договору, то поруч із підписом вказуються посаду, прізвище і ініціали особи, його майже який підписав, і вказується документ, наділивши його повноваженнями на підписання цього договору.

Слід враховувати, що…

Оперативне розгляд комерційних пропозицій, висновок і виконання договорів, схоронність (нерозголошення) відомостей, складових комерційну таємницю, забезпечують відділи, підрозділи і, відповідні працівники підприємства. Відділ виконавець зобов’язаний здійснити комплектацію документів у конкретній договору, зокрема:

 • копії договору;
 • додаткових угод та інших додатків;
 • копії документів на поставку (відвантаженні) товару;
 • копії актів прийому;
 • копії платіжних документів за договором;
 • копії актів звірок.

Усі матеріали з приводу окремому договору підшиваються відділом виконавцем в хронологічному порядку до швидкозшивачі.

Підставою для укладення договорів для підприємства можуть бути вказівки і розпорядження керівництва підприємства, затверджені рішення конкурсних (тендерних) комісій, комісій по підрядним торгів, і навіть рішення вищих органів.Поступившие матеріали про взяття договорів (комерційні пропозиції, звернення, заявки тощо.) з резолюцією керівництва підприємства передаються виспівати відповідному відділу (>отделуисполнителю).

Отримавши документи про взяття договору, начальник відповідного відділу передає його з зазначенням (резолюцією) про необхідних діях та термінах виконання конкретному працівникові, якого призначає відповідальним виконавцем. Що стосується підписання договору шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами, в останній його сторінці нижче підписів представників сторін вказуються прізвище і телефон відповідального виконавця підприємства з даного договору.

>Отдел-исполнитель організує вивчення документів зацікавленими відділами і помилкове уявлення ними висновків сутнісно угоди, готує проект договору ЄС і забезпечує його узгодження, представляє проект договору на підписання керівництву, у разі потреби забезпечує нотаріальне посвідчення договору (копії договору), приймає необхідні заходи для організації належного виконання договору ЄС і його своєчасному закриттю.

По угодам, чиненим юридичною особою по вільним (договірним) цінами,планово-економическим відділом, економістом, іншим уповноваженою особою, готується економічного обгрунтування угоди (бізнес-план), що є комерційною таємницею підприємства.

Узгодження проекту договору здійснюється з допомогою його візування. Підготовлені проекти договорів візуються згідно з порядком, встановленим для підприємства. У цьому підготовлений проект договору обов’язково візується начальникомотдела-исполнителя, головний бухгалтер, начальником планово-економічного відділу і юрисконсультом. Віза виготовляють останній сторінці проекту договору нижче підписів представників сторін із договору (за відсутності місця — на зворотному боці аркуша), із зазначенням прізвища, ініціалів особи, яке завізувало проект, і дати візування. Ліст з моїми зауваженнями (якщо є) зберігається разом із оригіналом договору. Керівники зацікавлених відділів й інші особи,завизировавшие проект договору, несуть відповідальність за відповідність умов договору вимогам законодавства, нормативам й умовам, встановленим для підприємства, у частині, їх що стосується.

45 стр., 22315 слов

Разработка проекта производства работ на строительство трехэтажного ...

... 13,7 м По вычисленным данным подбираем пневмоколёсный Кран КС-2572 с вылетом стрелы14м. 3.3 Выбор механизмов для других видов работ Для ведения различных видов работ применяются ... строительно-монтажных работ строительство кирпичный жилой здание 3.1 Описание способов производства земляных работ При производстве земляных работ предусмотрено максимальное использование механизмов. Для планировки и ...

>Отдел-исполнитель у разі, передбачених законодавством, зобов’язаний перевірити повноваження боку контрагента за договором з його підписання.

>Завизированний проект договору (з моїми зауваженнями, якщо є) може бути повернутийотделу-исполнителю вчасно, встановлений для підприємства, з урахуванням складність та вагомістьзаключаемой угоди. За наявності обставин, потребують додаткового вивчення, зацікавлений відділ погоджує термін розгляду проекту договору з начальникомотдела-исполнителя, а необхідних випадках — із тодішнім керівництвом підприємства.

Зміст договору

Відповідно до год. 1 ст. 402 ДК договір вважається ув’язненим, якщо розрив між сторонами в необхідної в які підлягають випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умовам договору. Суттєвими є умови про об’єкт договору, умови, що названі у законодавстві як суттєві (обов’язкові) для договорів цього виду, і навіть всі ті умови, яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

З вимог п. 4 Положення про поставки товарів у Республіці Білорусь, затвердженого постанови Кабінету Міністрів Республіки Білорусь у від 08.07.1996 № 444, у договорі би мало бути, зазвичай, відбиті:

 • дата і важливе місце підписання договору;
 • найменування сторін, прізвища, ініціали осіб, підписують договір, вказівку на документи, у тому числі випливають їх повноваження;
 • предмет договору (найменування товару, робіт чи послуг, його кількість, асортимент, якість і комплектність);
 • ціна товару (робіт, послуг) чи порядок її визначення;
 • умови і Порядок розрахунків, валюта платежу, оцінки;
 • умови транспортування, лад і терміни поставки (відвантаження), здачі і приймання товарів;
 • відповідальність сторін за невиконання (неналежне виконання) узвичаєних себе зобов’язання і/або забезпечення виконання цих зобов’язань;
 • ·срой дії договору;
 • порядок дозволу суперечностей, і суперечок, уживане право і суд, який би розглядав суперечка;
 • юридичні (поштові) адреси сторін, платіжні реквізити,УНН (чи іншого ідентифікаційний номер);
 • підписи осіб, уповноважених на підписання договору, завірені печаткою.

На виконання год. 2 п. 1.1 указу Президента Республіки Білорусь у від 07.03.2000 № 117 «Про деякі заходи з упорядкування посередницьку діяльність як під час продажу товарів» у договорі як істотного умови повинна указуватися мета (мети) придбати товари (задля власного виробництва та (чи) споживання, вивезення з Республіки Білорусь, оптової і (чи) роздрібної торгівлі, переробки на давальницьких умовах, поставки для державних потреб чи з встановленим Радою Міністрів Республіки Білорусь у квот).

4 стр., 1539 слов

Договор хранения

... гражданского права. — М., 1912. — С. 623. Автор данной выпускной квалификационной работы не ставит перед собой цели очень подробно рассмотреть договор хранения ... хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке и особо — в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камере хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, а также хранение вещей, ...

Відповідно до год. 8 п. 1.1 постанови Міністерства економіки та Міністерства торгівлі Республіки Білорусь у від 25.07.2000 № 143/11 «Про деякі питання порядку здійснення оптової торгівлі» у разі кількох цілей придбання договорах слід вказувати, яку саме частину (партія) товарів купується з тим чи іншого метою.

Договір вважається ув’язненим і тоді, як між сторонами узгоджені лише найменування товару (робіт, послуг), його кількість, мета придбання і або встановлено порядок визначення. За відсутності зазначених умов договір визнається неукладеною.

Облік, збереження і контролю над виконанням договорів

>Завизированний проект договору з екземплярами для партнерів представляється відділом виконавцем на підпис керівництву. Підписаний договір повертаєтьсяотделу-исполнителю.

Облік укладених угод здійснюється юридичним відділом (юрисконсультом) у вигляді реєстрації у журналі встановленої форми, якщо інше не передбачено для підприємства. Оригінал примірника договору з візами посадових осіб підприємства зберігається, зазвичай, у юрисконсульта підприємства. Виняток можуть становити типові договори, розроблені для підприємства і затверджені з його керівником, які підлягають зберігання вотделе-исполнителе.

За необхідності оформлення паспорти угоди договір передається працівникові підприємства, відповідальному оформлення паспорти угоди, під розпис. Після оформлення паспорти угоди працівник, відповідальний оформлення паспорти угоди, повертає договір в відповідний відділ. У разі потреби відділ виконавець забезпечує ксерокопіювання договору відповідність до локальними нормативними правовими актами підприємства.

Відповідальний виконавець забезпечує передачу копій договорів зацікавленим відділам під розпис. Без начальника зацікавленого відділу копію договору приймає обличчя, його заміщає, з позначкою про набуття на копії договоруотдела-исполнителя.Отдел-исполнитель виробляє видачу (розсилку) примірників договорів контрагентам, забезпечує оформлення паспортів угоди та вчинення інших операцій.

>Отдел-исполнитель організовує й здійснює над виконанням договору відповідно до встановлених у ньому умовами. У разі потребиотдел-исполнитель оформляє акти, додаткові угоди, протоколи й інші документи, здійснює інші необхідне в організацію належного виконання договору. Підтвердженням виконання зобов’язань за договором є первинні документи, оформлені відповідно до умовами договору: акти приймання передачі товарів (продукції), робіт, послуг;товарно транспортні (товарні, залізничні) накладні; платіжні доручення; вантажні митні декларації тощо.

Акти приймання під час виконання договорів (під час передачі товару (робіт, послуг) для підприємства готуються (розглядаються) відділом виконавцем, візуються їм, і навіть відділом бухгалтерського обліку. Начальникотдела-исполнителя несе відповідальність за достовірність відомостей, які у акті приймання, своєчасне оформлення, реєстрацію й передачу акта бухгалтерії.Отдел-исполнитель виготовляє ксерокопії акта приймання, оригінал акта представляє до відділу бухгалтерського обліку для розрахунків.

4 стр., 1546 слов

Договор хранения (2)

... курсовой работы: 1)рассмотреть понятие договора хранения, указать его основные признаки; 2)охарактеризовать общие условия заключения и расторжения договора хранения в законодательстве РФ; 3)охарактеризовать виды договоров хранения. Теоретической базой курсовой работы являются работы ... РФ впервые на законодательном уровне выделен договор складского хранения, без заключения которого у предпринимателя ...

Після закінчення поставок товарів (робіт, послуг) відділ бухгалтерського обліку становить акт звіряння розрахунків, організує підписання акти звірки розрахунків із контрагентом за угодою. Оригінал акти звірки залишається у відповідному відділі бухгалтерського обліку, і прилучається до розрахунковим документам. Відділ бухгалтерського обліку передає копію актаотделу-исполнителю для прилучення до відповідному пакету документів за цим договором. У порушення контрагентами умов договору період її виконання (порушення термінів поставки, оплати, вимог щодо якості, комплектності, тарі й упаковці, при недопоставках тощо.) до них вживаються заходи реагування, зокрема правового характеру, відповідно до порядкомпретензионно позовної роботи, встановленим для підприємства.

Митне і статистичне оформлення договірних зобов’язань здійснюється уповноваженими особами (працівниками підприємства) відповідно до локальними нормативними правовими актами. У цьому уповноважені особи несуть відповідальність за вчасна й правильне митне оформлення, включаючи статистичне декларування й паспортів угод.

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/dogovirna-robota-na-pidpriemstvi/

1. Конституція Республіки Білорусь у. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 р.ЮРИДИЧЕСКАЯСПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «>ЮСИАС» -2009г.

2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь у від 7 грудня 1998 р. №218-З. Прийнято Палатою представників 28 жовтня 1998 року. Схвалено Радою Республіки 19 листопада 1998 року. (Відомості Національного зборів Республіки Білорусь у, 1999 р., № 7-9, ст. 101).ЮРИДИЧЕСКАЯСПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «>ЮСИАС» -2009г.

3. Годунов В.М. Коментар до цивільного кодексу Республіки Білорусь у із фотографією актів законодавства і судової практики (постатейний): У три кн.Кн. 2.Разд. III. Загальна частина зобов’язального права. Розділ IV. Окремі види зобов’язань (глави 30-50) / Відп. ред. і керівник авторського колективу В.Ф.Чигир. –Мн.:Амалфея, 2005.

4. Громадянське право: Підручник Автор: АлексєєвС.С.,ГонгалоБ.М. М.: 2006р. –480с.

Автор: «>Фоков О.П.,Попонов Ю.Г., ЧеркашинаИ.Л. та інших.»

6. Журнал. Юстиція Білорусі, №3 2004.Хозяйственное право.

7.КолбасинД.А. Громадянське право. Загальна частина. -Мн.:ПолиБиг. На замовлення громадського об’єднання «Молодіжне наукове товариство». 1999. -360с.

8. Коментар до цивільного кодексу Республіки Білорусь у: у два кн.Кн. 1. /Відп. Ред. В.Ф.Чигир. –2-ое вид. -Мн.:Амалфея, 2000.544с.

9. Правове регулювання господарську діяльність: Підручник / В.В. Авдєєв, А.В.Ананько,Н.Л. Бондаренка й ін.; Під загальною редакцією В.А.Витушко,Р.И.Филипчик. –Мн.: Книжковий будинок, 2004. –832с.

10.Практичний журнал для бухгалтера, кадровика, правника й керівника. У курсі правового справи №19 від1.09.2008г.

Юридичний журнал

>12.Хозяйственное право Республіки Білорусь у: Практичне посібник / З. З.Вабищевич. –Мн.: Молодіжненауч.об-во, 2002. –398с.

5 стр., 2035 слов

Уголовная ответственность за дачу взятки Предмет: Уголовное право

... Защита авторских прав Гражданское право Диплом 114 стр. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания Уголовный процесс Курсовая работа 47 стр. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды Правоведение Курсовая работа 37 стр. Уголовная ответственность за изнасилование Правоведение Курсовая работа 26 стр. Уголовная ответственность за ...

>13.Хозяйственное право Республіки Білорусь у. Особлива частина вже.Практ. посібник –Мн.: «МНО», 2001. –318с.