Науково-дослідна робота студентів

Міністерство освіти та науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра технологій харчування та ресторанного бізнесу

Навчальна дисципліна: «Основи наукових досліджень та технічної творчості»

РЕФЕРАТ

на тему:

Науково-дослідна робота студентів

Виконав:

студент групи ГС 1-6

Кривенко Катерина Павлівна

Перевірив:

КТН, старший викладач

Люлька Олександр Миколайович

Київ 2016

Зміст

Вступ. Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів

Види та форми науково-дослідної роботи

Вибір теми, реалізація та головні етапи наукового дослідження

Ефективність наукового дослідження

Висновки

Список використаної літератури

Вступ. Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) вищого навчального закладу є одним із напрямів їх самостійної роботи, метою якого є підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного прогресу.[1]

НДРС— це системне утворення, яке має свою структуру, зміст і форми.

Зміст і структура НДРС забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до логіки і послідовності навчального процесу, що зумовлює спадкоємність її методів і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, від одних видів занять до інших, поступове зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи. Реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність студентів забезпечує вирішення таких основних завдань:

 • формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
 • розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до розв’язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;
 • необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;
 • створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах вищого навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів.

Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє також використовувати їх творчий і трудовий потенціал для вирішення актуальних задач економіки країни.[2]

7 стр., 3213 слов

Наукова дослідна робота студентів

... наукову діяльність вищих навчальних закладів, звіти про науково-дослідну роботу студентів, аспірантів, докторантів. Отже, цілісна система організації науково-дослідної роботи студентів формувалась поступово, на ґрунті інтенсивного розвитку наукової роботи ... студентів, обмежений доступ до науково-методичної інформації, зовнішня мотивація науково-пізнавальної діяльності “сприяє” зниженню наукового ...

Види та форми науково-дослідної роботи

навчальна науково-дослідна робота

Навчальна науково-дослідна робота.

 • написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором;
 • виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
 • виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, індивідуальних завдань;
 • розроблення методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія тощо);
 • підготовку і захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних з проблематикою досліджень кафедр.

Згідно з навчальними планами і програмами загальноосвітніх і фахових дисциплін кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються.

До НДРС відносять також реферати з тем семінарських і практичних занять за умови, що вони написані на основі кількох десятків статей і джерел.

Науково-дослідна робота студентів.

Вибір теми, реалізація та головні етапи наукового дослідження

Вибір теми наукового дослідження є одним з відповідальних етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, повинна бути пов’язана з основними напрямками розвитку галузі (туристсько-готельної індустрії, міжнародного туризму) та науковими дослідженнями, які проводяться у вузі. У кожній темі виділяються наукові питання, які вирішуються одним або кількома дослідниками. науковий дослідний робота студент

Вибір тієї чи іншої теми для індивідуального чи колективного дослідження здійснюється студентами самостійно за затвердженою тематикою кафедри на підставі таких критеріїв: актуальність теми, новизна теми, перспективність, відповідність профілю навчання студентів, здійснення розробки студентами теми в умовах університету, ступінь відповідності теми, вибраної студентами, тематичній спрямованості наукової роботи кафедр.

Важливою вимогою до вибору теми дослідження є її перспективність або стабільність: дослідник має усвідомлювати тенденції розвитку явищ і процесів, які він збирається досліджувати. Вибрана студентом тема мусить відповідати профілю навчання та арсеналу методів, які фахівець після закінчення вузу буде мати змогу кваліфіковано використовувати в практичній діяльності.

При виборі теми дослідження необхідно також урахувати можливості її розробки безпосередньо у навчальному закладі.

Слід мати на увазі й те, що вибору теми має передувати ретельне ознайомлення студента з відповідними вітчизняними і зарубіжними літературними джерелами своєї та суміжної спеціальності.

9 стр., 4024 слов

Основні стадії науково-дослідного процесу

... апробації результатів дослідження включає узагальнення, що відображають у звітах про виконану науково-дослідну роботу, дипломних роботах, монографіях, дисертаціях. Результати дослідження обговорюють публічно, здійснюють рецензування роботи, ... рекомендацій та пропозицій щодо втілення у практичну діяльність результатів дослідження. Перший етап найвідповідальніший і важливий, бо від встановлення мети ...

Отже, першим етапом НДРС є вибір теми.

На другому етапі студент, згідно з обраною темою, самостійно добирає відповідні літературні джерела, офіційні документи, відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх.

Третій етап — уточнення проблеми (теми) і складання змісту науково-дослідної роботи. При складанні змісту роботи перш за все необхідно зробити обґрунтування теми, визначити її актуальність, новизну, поставити мету, розробити завдання тощо.

Четвертий етап — формулювання гіпотези, наукового передбачення, припущення, висунутого для пояснення будь-яких явищ, процесів, причин, які зумовили даний наслідок. Гіпотеза є компасом, який визначає напрям діяльності дослідження. Вдало сформульована гіпотеза передбачає невизначеність результату дослідження і спрямовує дослідження на доведення реальності існування передбачуваного припущення.

П’ятий етап. Сформульована мета й гіпотеза дослідження логічно визначають завдання, які потрібно вирішувати в процесі роботи

Шостим етапом є визначення методології дослідження. У науково-дослідній роботі застосовуються переважно методи спостереження в його різноманітних формах, аналіз і узагальнення власного практичного досвіду і досвіду інших працівників, проводиться науковий експеримент, аналіз результатів роботи підприємств, установ, різноманітні спеціальні дослідницькі методи, а також методи математичної статистики, моделювання, тощо.

Сьомий етап — робота з систематизації накопиченого матеріалу відповідно до плану роботи, проведення аналізу наукових праць, практичного досвіду, узагальнення тощо.

Восьмий етап. На цьому етапі зібрані при експериментальному дослідженні матеріали обробляють статистично.

Зведення результатів дослідження не слід плутати з підведенням підсумків, тобто підсумовуванням даних, накопичених в ході дослідження. Після зведення результатів дослідження може вияснитись, що отримані дані недостатньо достовірні, виникає необхідність у додатковому збиранні матеріалів. Проводиться додаткова серія спостережень і експериментів. Дев’ятий етап — складання розширеного плану науково-дослідної роботи, відповідно до змісту напрацьованого матеріалу.

Десятий етап — літературне оформлення результатів дослідження. Всі матеріали дослідження систематизують і готують до узагальнення та літературного оформлення, формулюються загальні висновки до науково-дослідної роботи. [3]

Ефективність наукового дослідження

Для наукових розробок цінною є ефективність.

Економічна ефективність характеризується вираженими у вартісних вимірах показниками економії праці в суспільному виробництві, сфері послуг, які отримано від використання результатів НДД та порівняння їх з витратами на проведення дослідження.

Науково-технічна ефективність характеризує приріст нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки.

Соціальна ефективність виявляється в підвищенні життєвого рівня людей, розвитку охорони здоровґя, культури, науки і освіти, поліпшенні екологічних умов тощо.

8 стр., 3902 слов

Методичні рекомендації вступникам до аспірантури щодо організації ...

... в основу майбутнього дослідження. Наукова доповідь (реферат) повинна носити характер творчої самостійної науково-дослідної роботи. Виклад матеріалу не ... СТРУКТУРА І ЗМІСТ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ ( РЕФЕРАТУ) Наукова доповідь (реферат) для вступу до аспірантури – це наукова робота, яка ... аспірантури пропонуються щодо організації роботи над науковою доповіддю (рефератом) з обраної наукової спеціальності, ...

Названі види ефективності науково-дослідних робіт взаємоповґязані і впливають один на одного.

Питання ускладнюється тим, що необхідно визначити не лише ефективність НДР, яка проводиться навчальними закладами, а й ефективність її впливу на навчальний процес, підвищення якості підготовки спеціалістів, зростання викладацької майстерності науково-педагогічного складу тощо.[4]

Висновки

Отже, організація навчально-дослідної роботи студентів є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі передовсім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особисто орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків.

Список використаної літератури

1. Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів у Національному університеті харчових технологій / науково-технічна рада НУХТ: протокол №2 від 02.12.2014 -К., 2015; С.2

2. Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс] / НПУ ім. Драгоманова — К., 2013; С.-1

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] // Форми й види науково-дослідної роботи студентів: навч.посібник — К., 2005; С. — 391

4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] // Ефективність наукових досліджень: навч.посібник — К., 2003.