Робота з таблицями у Word

Таблиці дуже часто зустрічаються в діловій кореспонденції, однак існує деяка , що створювати і редагувати таблиці в текстових процесорах украй складно. Це не має ніякого відношення до роботи з таблицями в Word . Word дозволяє вставляти таблиці з текстовою і графічною інформацією будь-якого об’єму.

Таблиця – це упорядкована в рядках і стовпцях (наприклад, така як на мал. 1).

Таблиця може складатися з будь-якої кількості рядків і стовпців. Перетинаючи, стовпці і рядки утворять комірки.

п/п.

Прізвище

Імя

По-батькові

Національність

Стать

1

Мах

Василь

Андрійович

українець

чол.

2

Якимів

Ольга

Петрівна

українка

жін.

3

Андрушко

Любов

Василівна

українка

жін.

4

Качмар

Роман

Іванович

українець

чол.

Мал. 1. Приклад таблиці

До як у Word з’явилася можливість створювати таблиці, користувачі робили це за допомогою табуляції чи абзацних відступів. Звичайно, таблиці можна створювати таким чином, але це досить незручно. За допомогою табуляції створювати таблицю дуже складно, тому що приходиться вручну установлювати усі види табуляції, щоб вирівняти текст . До того ж немає ніякої гарантії, що таблиця буде виведена на друк в тім вигляді, у якому вона була представлена на екрані. Гірше того, при будь-яких змінах тексту в таблиці порушується і її структура, і користувач змушений вирівнювати її вручну.

За допомогою засобів Word створення таблиць можна створити групу комірок, розміри яких збільшуються, щоб у них розмістився весь текст , що вводиться, чи графічні зображення. Єдине обмеження полягає в тім, що розмір комірки не повинен перевищувати розміру сторінки. Можна змінювати розміри стовпчиків і комірок, а також додавати рядки, стовпчики й комірки. Word має у своєму розпорядженні команди, що значно полегшать редагування таблиць.

За замовчуванням таблиця з’являється на екрані у вигляді сітки. Якщо таблицю не видно на екрані, необхідно виберати команду Таблиця Þ Сітка. Така сітка не виводиться на друк – це просто помічник при введенні і редагуванні тексту в таблиці. Для візуального виділення комірок чи усієї таблиці на друці використовується обрамлення.

1. Створення таблиць у текстовому редакторі

Для того щоб помістити таблицю в документ, необхідно виконати команду Таблиця Þ Вставити таблицю чи клацнути на кнопці Вставити таблицю на панелі інструментів. Після виконання команди Таблиця Þ Вставити таблицю на екрані з’явиться діалогове вікно Вставка таблиці . У полі Число стовпців уводиться кількість стовпців у таблиці. За замовчуванням Word пропонує 2 стовпці, однак можна ввести будь-як число (аж до 31).

Якщо не відомо, скільки стовпців необхідно, не потрібно турбуватися: завжди можна вставити колонку ліворуч від виділеної, вибравши команду Вставити стовпці із меню Таблиця чи клацнувши на кнопці Вставити стовпці на стандартній панелі інструментів.

Число рядків

Ширина стовпця

Для того щоб створити таблицю, необхідно зробити наступне:

  1. Помістити курсор у те місце документа, куди потрібно вставити .

  2. Виконати команду Таблиця Þ Вставити таблицю чи клацнути на кнопці Вставити таблицю на стандартній панелі інструментів.

  3. Ввести потрібну кількість стовпців у поле Число стовпців і потрібна кількість рядків у поле Число рядків .

  4. У полі Ширина стовпця вказати ширину стовпця (чи залишити параметр Auto ).

  5. Якщо необхідно використовувати рамки чи інший тип , слід клацнути на кнопці Автоформат . У діалоговому вікні Автоформат таблиці можна вибрати формат таблиці і вказати типи ліній, рамок і заповнення для різних частин таблиці.

  6. Клацнути на кнопці ОК діалогового вікна Вставка таблиці , щоб вставити таблицю в документ.

Після того як таблиця буде створена, у кожну комірку вводяться дані. Для переходу до наступної комірки таблиці в введення інформації слід натиснути клавішу <Таb >, а щоб повернутися до попередньої комірки – комбінацію клавіш <Shift+Tab >. Якщо курсор знаходиться в нижній правій комірці таблиці і в цей момент натиснути клавішу <Таb >, у таблицю буде доданий ще один рядок. За допомогою клавіш управління курсором можна легко переміщати курсор по таблиці, а також змінювати її розміри. Переміщати курсор по таблиці можна і за допомогою миші.

Вставити таблицю

Переміщення у таблиці за допомогою миші

Переміщення по таблиці за допомогою миші здійснюється в же спосіб, як по звичайному тексті: клацнути мишею на тім місці, у якому потрібно помістити курсор. За допомогою миші виділяються різні елементи таблиці. Наприклад, якщо підвести покажчик миші до лівої границі будь-якої комірки, то він прийме форму стрілки, спрямованої вправо. Якщо покажчик миші прийме таку форму і в цей час клацнути кнопкою миші, то виділиться вся комірка. Для виділення всього рядка необхідно двічі клацнути на будь-якій комірці цього рядка. Для виділення декількох комірок необхідно клацнути на крайній комірці і перемістити покажчик по іншим.

Якщо розмістите покажчик миші на верхній границі таблиці, то він прийме форму стрілки, спрямованої вниз. Це значить, що курсор знаходитеся в режимі виділення стовпців. Якщо при цьому клацнути кнопкою миші, то виділиться стовпець.

Переміщення за допомогою клавіатури

Для переходу від однієї комірки таблиці до іншої надається можливість або клацнути мишею на потрібній комірці, або натиснути клавішу <Таb> (щоб перейти на наступну комірку), або натиснути комбінацію клавіш <Shift+Tab> (щоб перейти на попередню комірку).

Для переміщення по таблиці використовуються ті ж самі клавіші які призначені для переміщення по документі. У табл. 1 перераховані клавіші, за допомогою яких здійснюється переміщення по таблиці.

Таблиця 1. Клавіші для переміщення по таблиці

Клавіша

Призначення

<Та b >

Переміщає курсор у наступну таблиці. Якщо курсор знаходиться в нижній правій комірці таблиці, то результатом натискання цієї клавіші буде додавання ще одного рядка і розміщення курсору в першій комірці нового рядка

<Shift+Tab>

Переміщає курсор до попереднього комірці таблиці

<Alt+Home>

Переміщає курсор у першу комірку рядка

<Alt+End>

Переміщає курсор в останню комірку рядка

<Alt+PgUp>

Переміщає курсор у першу комірку стовпчика

<Alt+PgDn>

Переміщає курсор в останню комірку стовпчика

<Alt+Numlock+5>

Виділяє всю таблицю

Клавіші керування курсором

Дозволяють переміщати курсор по тексту в комірці і між комірками. Якщо курсор знаходиться на границях таблиці, то за допомогою клавіш можна вийти з таблиці

Якщо натиснenb клавішу < Таb >, коли курсор знаходиться в правій нижній комірці таблиці, то до таблиці автоматично додається новий рядок і курсор розміститься в першій комірці нового рядка. Додавати нові рядки можна і за допомогою команди Таблиця Þ Вставити рядка чи за допомогою миші, клацнувши на кнопці Вставити рядки на стандартній панелі інструментів (у залежності від ситуації ця кнопка може називатися по-різному: Вставити таблицю , Вставивши стовпці і Вставити комірки ).

Однак спосіб – використовувати клавішу < Таb >.

2. Редагування таблиць

Існує кілька способів редагування таблиці після того, як вона створена й у неї введений текст. Можна додати і видалити рядки і стовпці, об’єднати інформацію, що знаходиться в декількох комірках, і, крім того, розділити таблицю на кілька частин.

Але перш ніж приступити до редагування таблиці, варто навчитися виділяти комірки. Для того щоб виділити комірки в таблиці, слід скористатися тими ж прийомами, що і при виділенні звичайного тексту: клацнути на кнопку миші і перемістити покажчик миші по тексту в одній чи декількох комірках або утримуючи натиснуту клавішу <Shift >, натиснути одну з клавіш управління курсором. Крім того, можна використовувати швидкі клавіші, приведені в табл. 1. Виділивши текст у комірці і перемістивши курсор за тексту в цій комірці, тим самим виділяється текст у сусідній комірці.

Додавання і видалення комірок

Для того щоб видалити рядки, стовпці чи комірки з таблиці, спочатку варто виділити комірки, а потім виконати команду Таблиця Þ Видалити комірки . У діалоговому вікні Видалення комірок вказується зрушення комірок уліво (виділені комірки видаляються, а їх заміщають ті, що були розташовані праворуч), зрушення комірок нагору (виділені комірки видаляються, а їх заміщають ті, що були розташовані нижче) і видалення рядка чи стовпця.

Вставка комірок.

Вигляд таблиці після додавання чи видалення комірок залежить від того, у якім місці таблиці видаляються комірки й у якому напрямку здійснювалося зрушення комірок: по вертикалі чи горизонталі.

Якщо виділити комірку чи групу комірок (у приведеній таблиці виділені третя і комірки), виконати команду Таблиця Þ Вставити комірки й у діалоговому вікні, що з’явилося, указати пункт Зі зрушенням вправо , то нова комірка (чи комірки) розмістяться на місці виділених, а виділені комірки зрушаться вправо, як показано на мал. 5

Перша

Друга

Третя

Четверта

П’ята

Шоста

Сьома

Восьма

Девята

Десята

Мал. 5.

Якщо виділити комірку чи групу комірок, виконати команду Таблиця Þ Вставити комірки й у діалоговому вікні, що з’явилося, вибрати пункт Зі зрушенням униз , то нова комірка (чи комірки) появляться на місці виділених, а виділені комірки змістяться вниз, як показано на мал. 6.

Перша

Друга

Третя

Четверта