Робота із зверненнями громадян

1. Нормативні акти, які регламентують питання роботи зі зверненнями громадян

1.1 Нормативні акти, встановлюють правила роботи зі зверненнями громадян

1.2 Порядок роботи з письмовими зверненнями

1.3 Особистий прийом громадян

2. Аналіз розгляду звернень громадян, які поступили з ім’ям президента і на адресу Адміністрації Президента РеспублікиБашкортостан за 2008 рік

Укладання

Список літератури

>Приложения№1

>Приложения№2

>Приложения№3

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Звернення — це зовсім кожне послання громадянина до державного органу чи посадової особи. Звернення — це юридичний акт, тобто. дію, свідомо спрямоване створення юридичнихпоследствий[1].

Спрямовуючи звернення до будь-якої державний орган, громадянин розпочинає з ним саме в певні правовідносини. Отже, зверненням можна лише таке послання, з сенсу якого явно слід бажання автора спонукати адресата (орган чи посадова особа) до якихось юридично значимим діям.

Роль інституту звернень громадян величезна. Звернення виконують у сутності, три найважливіші функції. По-перше, звернення є засіб захисту прав громадян. По-друге, звернення громадянина — це форма його реалізації конституційного права щодо участі під управлінням державою, і, отже, одне з форм висловлювання народовладдя. І, по-третє, громадян — цей засіб зворотний зв’язок, висловлювання реакції народу, мас щодо рішень, прийняті державною владою. З усього цього інститут звернень громадян, у сучасної правової дійсності займає одне з найважливіших місць.

Об’єкт — громадяни РеспублікиБашкортостан, як основні елементи процесу прийому громадян, у органах державної служби РеспублікиБашкортостан.

Предмет дослідження – організація прийому громадян, у органах державної служби РеспублікиБашкортостан, приміром у адміністрації президента РеспублікиБашкортостан і президентом РеспублікиБашкортостан.

Відповідно до об’єктом і предметом дослідження його цілями є: 1 поглибити й розширити уявлення про організацію прийому громадян; 2 виявити умови життя, які підштовхують громадян до звернення до органів служби РБ.

1.НОРМАТИВНЫЕАКТЫ,РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАПИТАННЯ РОБОТИ ЗОБРАЩЕНИЯМИ ГРОМАДЯН

Федеральним законом від 2 травня 2006 року N59-ФЗ «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації» перераховує три виду звернень: пропозиції, заяви й касаційної скарги.

19 стр., 9354 слов

Особливості здійснення соціальної роботи в Німеччині на кінець ...

... дослідження: соціальна робота в Німеччині. Предмет дослідження: особливості здійснення соціальної роботи в Німеччині. Мета дослідження: проаналізувати досвід розвитку, організації та функціонування соціальної роботи в Німеччині. Гіпотеза дослідження: ґрунтується на припущенні, що особливості здійснення соціальної роботи в Німеччині ...

Суб’єктивні права втілюються на реальну життя, реалізуються практично буде лише тоді, коли носій цих прав вживає заходів з їхньої захисту; такі дії він робить із приватної метою — захистити своїх прав, але з тих його правозахисні дії сприяють усунення таких порушень у майбутньому, і, отже, зміцненню правопорядку. Отже, у діях індивідів захисту суб’єктивних прав реалізується це й приватний, і публічна інтерес. Звернення громадян, у Радянське час порузумівались саме ніж формою “правозахисних” дій. Такі “правозахисні” дії Н.А.Ямпольская розділяла втричі різновиду, кожної у тому числі відповідає певний вид зверненьграждан[2]:

 • профілактичні дії (мета їх в усунення порушень, а створенні кращих умов реалізації суб’єктивних прав), їх формою є пропозиції;
 • сигнальні дії (їх мета — усунення не порушень, а можливості їх здійснення, попередження порушень), характерна форма — заяви;
 • захисні дії (мета — захист вже порушених прав, усунення наслідків порушення), характерна форма — скарги.

Такий підхід представляється оптимальним як для систематизації і класифікації звернень за змісту. Він дає можливість “прив’язати” будь-яку різновид інтерпретацій трьом формам “правозахисних” дій.

Скарга — звернення до державного або громадський орган або до їх посадових осіб щодо порушення правий і охоронюваних законом захист інтересів конкретної особи (громадянина громадських організацій, підприємств тощо.п.)[3].

Зазвичай, в скарзі містяться як інформацію про порушенні суб’єктивних правий і прохання про їхнє відновленні, а й критик у адресу державних або громадських органів, підприємств установ, організацій, посадових осіб і окремих особистостей внаслідок необгрунтованих дій, або необгрунтованого відмови від скоєнні передбачені законами дій сталося, на думку заявника, порушення його суб’єктивних прав.

Заява — ця офіційна звернення з приводу реалізації особисті права чи законних інтересів, які пов’язані зі своїминарушением[4].

Висловлюючи прохання особистого або громадського характеру, заяву може сигналізувати про певних вразливих сторонах у діяльності державні органи, підприємств, установ, громадських організацій. На відміну пропозиції у ньому не розкриваються шляху й не передбачаються шляхи вирішення поставлених завдань.

Розмежування між скаргою і заявою, по В.В.Малькову має проводитися з інших підставах. Предметом заяви не оскарження будь-яких порушень суб’єктивних правий і інтересів, а, по-перше, реалізація через відповідні органи законних правий і інтересів громадян, і, по-друге, реалізація права щодо участі під управлінням справами держави шляхом інформування про різноманітні недоліках,недочетах, зловживаннях. Інакше кажучи, заяви громадян пов’язані з які були порушеннями конкретних суб’єктивних правий і інтересів. А відмова полягає у задоволенні цих правий і інтересів і породжує скаргу (тобто дію, спрямоване право на захист приватного інтересу).

Пропозиція — звернення в федеральні органи виконавчої влади чи до посадових осіб, що містить ідеї вдосконаленню функціонування та розвитку різних галузей економіки, і навіть діяльності органів влади й управління, які пов’язані з порушенням правий і законних інтересів самогогражданина[5].

5 стр., 2490 слов

Гражданское право как базовая отрасль российского права

... совокупность источников права как формы выражения правовых норм. Система законодательства является совокупностью элементов, включающих следующие: отраслевое законодательство – нормы, регулирующие общественные отношения, являющиеся предметом одной отрасли права (гражданское, семейное, уголовное); ...

Такі достойні літературі форми звернень, спрямованих громадянами до органів влади. Проте є ще одна класифікація звернень — по суб’єкту (заявнику): індивідуальні і колективні. Індивідуальне звернення підписується однією особою — заявником. Колективне — звернення двох і більше громадян, і навіть звернення, прийняте мітингу чи зборах і підписаний організаторами цього мітингу та збори. Тут є звернути увагу, що багато однакових індивідуальних звернень, підписаних різними громадянами щодо однієї проблеми є лише безліч індивідуальних звернень. Колективним може бути визнаний лише звернення громадян це й сукупно.

Звернення громадян є складовою частиною діловодства будь-якого ж державної установи.

Звернення громадян, у державні та суспільні органи звернувся з пропозиціями, заявами, скаргами — важливе засіб здійснення і охорони прав особистості, зміцнення зв’язків державної машини з населенням, суттєвий джерело інформації, необхідної під час вирішення поточних і найперспективніших питань державного, господарського й соціально — культурного будівництва. Будучи одній з форм участі громадян, у управлінні, звернення сприяють посиленню контролю народу над діяльністю державних та громадських органів, боротьби з тяганиною, бюрократизмом та інші вадами у процесі роботи.

Право на громадян закріплено у цьому законі РФ Конституції 1993г.[6] У статті 33 Конституції говориться: «Громадяни Російської Федерації заслуговують звертатися особисто, і навіть спрямовувати індивідуальні і колективні звернення до державні органи місцевого самоврядування».

Нині нашій країні діє Федеральний закон від 2 травня 2006 року N59-ФЗ «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації», і навіть кожен суб’єкт РФ, орган, кожне міністерство — і відомство по-своєму організує її. Отже, різні міністерства і відомства, особливо ті, яким доводиться працювати з особливо потужними потоками звернень, мають внутрішні відомчі акти, що регламентують роботу відповідних підрозділів. У цьому частини роботи проаналізовані нормативні акти роботи з зверненнями громадян різних федеральних органів.

1.1 Нормативні акти, встановлюють правила роботи зі зверненнями громадян

Нині у країні діє безліч відомчих підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують порядок розгляду звернень громадян, у тих чи інших державних органах країни. Письмове звернення громадянина має бути він підписав із зазначенням прізвища, імені, по батькові й містити крім викладеного істоти пропозиції, заяви або скарги, також даних про місці його проживання, роботи, чи навчання. Звернення, не що містить цих відомостей, визнається анонімним і розгляду заборонена.

Державні і громадських органи, підприємства, установи, організації, ті та інші посадові особи, до ведення яких немає належить вирішення питань, поставлених у пропозиціях, заявах, скаргах, направляють їх пізніше ніж у п’ятиденний термін за належністю, сповіщаючи звідси заявників, а за особистої прийомі роз’яснюють, куди вони мають звернутися.

Заяви й скарги дозволяються вчасно до місяця від часу надходження до державного, громадський орган, на підприємство, в установа, організацію, зобов’язані дозволити питання про суті, а чи не потребують додаткового вивчення та — невідкладно, але з пізніше 15 днів.

4 стр., 1785 слов

Історія фахової соціальної роботи в Україні

... «Соціальна робо­та в Україні». Завдяки гранту Європейського союзу бу­ло відкрито першу в Україні Школу соціальної роботи Києво ... розв'язання. 3. Соціальна робота як самостійна профдіяльність. Як самостійний вид професійної діяльності соціальну роботу на вітчизняному ... характеризується «батьківською» опікою держави над своїми громадяна­ми, цілковитим одержавленням соціальної сфери, нерозвинутістю ...

Там, коли до розв’язання заяви чи скарги необхідно проведення спеціальної перевірки, витребовування додаткових матеріалів або прийняття інших заходів, терміни дозволу заяви чи скарги можна створюють як виняток продовжено керівником чи заступником керівника відповідного органу, підприємства, заклади і організації, але з понад місяць, з повідомленням звідси особі,подавшему заяву чи скаргу.

Пропозиції громадян розглядаються вчасно до місяця, окрім тих пропозицій, які прагнуть додаткового вивчення, що повідомляється особі, який зробив пропозицію.

Але це правової акт не враховує нинішнє пристрій Російської Федерації. Тому деякі суб’єкти і відомства намагаються самостійно регулювати цей вид діяльності.

Федеральні відомства будують нормативні акти, які регламентують це запитання. Наприклад, такі як судовий департамент при Україні та РФ й у федеральних органах урядового зв’язку і інформації.

У «Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, і ведення діловодства із них у судовому департаменті при верховному суді Російської Федерації» від 05.06.2001 № 94[7] є спеціальний розділ, що стосується діловодства.

Прийом і первинна обробка звернень здійснюється централізовано відділом діловодства Управління справами.

Звернення громадян, що надійшли поштою, передаються відділом діловодства той самий деньпроставления ними штампа із зазначенням дати надходження, передаються до відділу звернень, і прийому громадян.

Усі що надійшли громадян мали бути зацікавленими зареєстровані у відділі звернень, і прийому громадян.

На кожному зверненні після своє рішення і виконання мусить бути проставлено напис «У справу» й особисте підпис посадової особи, прийняв це рішення. Повторні листи реєструються як і, як первинні. На листі до вільному від тексту місці проставляється штамп «Повторно». Про повторності робиться позначка валфавитно-учетной картці.

>Законченние виробництвом звернення зберігаються у відділі звернень, і прийому громадян, у протягом 5 років. Після закінчення терміну зберігання здають у центральний архів Судового департаменту.

У «Інструкції про прядки розгляду пропозицій, заяв, скарг, і організації прийому громадян, у федеральних органах урядового зв’язку і інформації» 24 квітня 2000 р. N 2205[8] розділ, де йдеться про порядок роботи зі зверненнями громадян називається порядок обліку (реєстрації), розгляду та ліквідації звернень громадян.

Ведення діловодства за зверненнями громадян здійснюється спеціально призначеними співробітниками секретаріатів (діловодних ділянок) федеральних органів.

Реєстраційний номер звернення вказується в штампі, який проставляється на вільному місці лицьової боку першого аркуша звернення. Реєстраційний номер складається з буквеного індексу і порядкового номери звернення (наприклад:Ан-9,А-10,К-17,Ю-1).Буквенний індекс є початкову букву прізвища заявника, на колективних і анонімних зверненнях проставляються відповідно літери «>Кл» і «Ан».

19 стр., 9410 слов

Соціальна робота з колишніми засудженими

... нелюдяному або принижуючому гідність зверненню або покаранню". Соціальна робота із засудженими в УЇС Мінюсту є сама по собі ... у відновленні їх соціального статусу, здобутті законних пільг, соціально-правовій реабілітації; сприяння інтеграції діяльності виправної установи ... по попередженню тортур і нелюдяного або принижуючого гідність звернення або покарання (Страсбург, 26 листопада 1987 року) ...

Конверти, у яких надійшли листи, зберігаються у протягом період дозволу звернень, після чого знищуються.

Повторні звернення реєструються як і, як і первинні. Причому у графі 3 журналу обліку пропозицій, заяв і коментарів скарг, і на вільному місці лицьової боку першого аркуша звернення робиться позначка «повторно» із зазначенням реєстраційного номери попереднього звернення. Відповіді заявникам друкуються на бланках встановленої форми відповідних федеральних органів з огляду на вимоги конспірації і реєструються за тими самими номерами, як і звернення.

Також є окремі розділи, що стосуються термінів розгляду та молодіжні організації прийому громадян.

Діловодство за зверненнями громадян має низку особливостей і тому ведеться окремо від загального діловодства. Фундаментальна обізнаність із зверненнями громадян є важливим ділянкою діяльності кожного установи, організації, підприємства незалежно від форми власності. Цьому ділянці роботи з документами завжди приділялася велика увагу.

Усі етапи роботи зі зверненнями громадян відбито у «>Типовом становищі щодо проведення діловодства за пропозиціями, заявам і скаргам громадян, у державних органах, на підприємствах, у державних установах та організаціях».

Технологія роботи зі зверненнями громадян складається з таких етапів:

 • приймання і первинна обробка письмових звернень;
 • реєстрація;
 • напрям виконання;
 • повідомлення заявника про повернення звернення до інших організацій;
 • повідомлення заявника про тривалому розгляді звернення;
 • контролю над термінами виконання й виконанням прийнятих із них рішенням;
 • інформаційно-довідкова робота;
 • повідомлення заявника про винесеному рішенні;
 • угруповання обертань у справи;
 • поточне зберігання;
 • аналіз які поступили звернень;
 • опублікування у пресі звернень, мають важливе громадсько-політичний значення;
 • особистий прийом громадян.

1.2 Порядок роботи з письмовими зверненнями громадян

Усі які у державні органи, підприємств, у медичні установи та молодіжні організації пропозиції, заяви й касаційної скарги необхідно прийняти, враховані, зареєстровані у день надходження енергоносіїв. Вони може бути подано особисто письмовому вигляді, усно, поштою, телеграфом, телетайпу тощо. буд. Усі повинно бути розглянуті.

Прийом і первинну обробку звернень здійснюють співробітники експедиції чи співробітники групи прийому звернень громадян. Перевіривши правильність доставки, лист розкривають, у своїй конверти залишають у разі, коли лише з них можна отримати встановити адресу відправника чи коли дата поштового штемпелі необхідна на утвердження часу відправлення й отримання документа. І тут конверт зберігається разом із документом і після закінчення вирішення питання підшивається до справи. Помилково доставлена кореспонденція пересилається за призначенням (з обов’язковим повідомленням заявника).

Усі звернення, конверти до них, докладання, довідкові матеріали (в першотвори чи копіях) скріплюються щоб уникнути втрати.

Насправді документі в нижньому правом розі проставляється реєстраційний штамп з датою його одержання і формального початку роботи із ним даному органі. Крім дати реєстраційному штампі вказується реєстраційний номер звернення, що з початковій літери прізвища автори і порядкового номери. На колективних зверненнях проставляються літери «>Кл». Реєстраційний індекс то, можливо доповнений іншими позначками, забезпечують систематизацію, пошук, аналіз стану і схоронність (наприклад: в апараті повноважного представника президента Російської Федерації у московському Центральному федеральному окрузі розроблений спеціальний тематичний класифікатор звернень громадян. Наприклад, №01 – питання в промисловості йстроительства)[9].

5 стр., 2040 слов

Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

... пропозиціями керівництву підприємства. Матеріали узагальнення претензійної роботи рекомендується обговорювати на засіданнях керівних працівників підприємства. При цьому роботу з підготовки цих матеріалів слід виконувати ... юридичну відповідальність винних у цьому посадових осіб. Про результати розгляду претензії заявнику повідомляється в письмовій формі. У відповіді на претензію зазначаються: повне ...

Реєстрація звернень громадян може здійснюватися як у журнальної формі, карткової формі (зразки дано у додатку),