Спеціалізовані соціальні служби за кордоном

у (ЦЕПД) та служби “Телефони Довіри”. Найбільш активно розвиваються ЦЕПД сім’ї та дитині. Перевага надається створенню багато профільних центрів, які займаються психологічною реабілітацією. Створюються спеціалізовані центри для різних категорій неповнолітніх:

 • інвалідів, дітей з обмеженими можливостями;
 • учнів;
 • правопорушників;
 • неповнолітніх – безробітних.

Основними завданнями таких Центрів є:

 • психопрофілактика і психогігієна;
 • психодіагностика клієнта;
 • психологічна консультація;
 • психологічне втручання в кризових ситуаціях;
 • профорієнтація на основі тестування;
 • психокорекція.

Основне завдання працівника ЦЕПД — допомогти індивіду зрозуміти проблему, що заважає нормально функціонувати за допомогою соціально-психологічних методів допомоги. Досить часто такі служби створюють значну базу для волонтерів.

Поширення отримали (Росія, ФРН, США) такі спеціалізовані психологічні соціальні служби:

 • центр соціально-психологічної допомоги молоді для надання методико-педагогічної допомоги молоді, що переживає кризовий стан, що знаходяться в конфліктних ситуаціях, профілактики попередження девіантного і сутцідального вирішення проблем.
 • консультативний центр для підлітків і молоді, надає кваліфіковану, термінову, анонімну, безплатну психологічну допомогу по телефону.
 • Центр ре соціалізації, призначений для осіб, що повернулись з тюрем, надають їм консультативну, соціально-правову, профорієнтаційну і психологічну допомогу.

Важливу роль відіграють психологи в освітніх закладах. Вони займають місце в різних країнах. В Німеччині входять в штат школи, в Англії займають особливе місце.

На сьогоднішній час активно розвивається СР з молодими сім’ями, причинами чого є “старіння” націй. Поряд з державними діють спеціалізовані СС. Проблеми сім’ї, реалізації її прав, гарантій, соціальної роботи з сім’єю вимагає появи нових технологій.

В останнє десятиріччя поширення отримали центри соціальної допомоги сім’ї, психолого-педагогічні консультації. Важливим елементом спеціалізованої СД молодим сім’ям є:

 • термінова соціальна допомога сім’ям;
 • допомога сім’ям, що мають хворих дітей;
 • реалізація речей (гуманітарна допомога);
 • розвиток навиків емоційної саморегуляції;
 • організація консультацій по проблемах планування сім’ї, сексуальних відносин і психосексуальних хвороб, виховання здорового способу життя;
 • навчання батьків за доглядом дітей;
 • патронаж вагітних мам;
 • допомога у ведення домашнього господарства;
 • курси для молодих батьків.

В роботі з етнічними меншинами важливу роль відіграють служби екстреної невідкладної психолого-соціальної допомоги населення, психоетнічні консультації, міграційні служби (РФ, США, ФРН, Іспанія).

16 стр., 7505 слов

Соціальні служби та форми роботи з населенням в громадах

... їх освіти та самоосвіти. Наприклад, в Данії, щоб реалізувати цей напрям, кожен муніципалітет ... З метою надання соціально-педагогічної допомоги підліткам в кризових ситуаціях, за ініціативи громадськості спочатку ... діяльності, як своєрідної економічної гри для молоді та підлітків; спілкування як форма проведення ... роботи в кварталі, окрузі. Він приймає на роботу аніматорів, координує їх діяльність в центрах ...

2. Проблема старіння являє собою новий соціальний феномен ХХ століття. Якщо в 1990 році в країнах Заходу було 18 % людей похилого віку, то до 2030 року – 30 %.

згідно класифікації ООН держава вважається молодою, якщо осіб старше 65 років нараховується 4%, а старше – 7%. Тому не дивно в 1991 році ООН затвердило Принципи ООН по відношенню до похилих людей, а в 1992 році – “глобальна мета по проблемам старіння на період до 2001 року”, а 1999 рік оголосила Міжнародним роком людей похилого віку. Концептуальні погляди на місце і роль похилих у суспільстві знайшли своє відображення у документі ООН “Зробити повноцінним життя людей похилого віку”, що були підтверджені Всесвітньою зустріччю в інтересах соціального розвитку (Копенгаген, 1995 рік).

Тому в світі отримали розвиток інститути соціальної служби спеціалізовані, що існують поряд із звичайними установами СР. Так отримали розвиток служби термінової соціальної допомоги (СТСС), основними напрямками діяльності яких є:

 • забезпечення безплатним гарячим харчуванням та продуктами;
 • надання грошової та майнової допомоги;
 • направлення в медико-соціальні відділення;
 • надання побутової, юридичної та психологічної допомоги;
 • створення каси взаємодопомоги.

В окремих країнах Західної Європи отримали розвиток спеціалізовані служби взаємодопомоги літніх. Зміст їх полягає в безоплатній допомозі літніх одне одному. Отримає поширення створення мережі спеціальних будинків для одиноких літніх. Вони призначені для постійного проживання одиноких, а також сімейних пар, що зберегли повну чи часткову можливість до самообслуговування, і потребують умов для самореалізації.

Основна мета – забезпечення сприятливих умов проживання літніх, надання їм соціально-побутової та медичної допомоги, створення умов для активного способу життя. Як правило, це одно – або двокімнатні квартири, обладнані комплексом служб соціально-побутового та медичного значення (бібліотека, столова, дисптчерські пункти, медичні кабінети і т.д.).

У світі діє близько тисячі організацій літніх, які крім допомоги здійснюють культурно просвітницьку роботу. Особливу роль відіграють спеціалізовані соціальні служби в захисті інвалідів. Нормативно-правова база соціального захисту інвалідів досить значна: Всесвітня декларація прав людини (1947 рік), Декларація прав інвалідів (1971), Конвенція і Рекомендація про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів (1983).

3 стр., 1332 слов

Розділ 2. Особливості соціально-педагогічних технологій роботи з «дітьми вулиці»

... соціально-психологічних тренінгів, культмасових благодійних акцій, а також надання організаційно-методичної допомоги педагогічному колективу притулку. Спеціалісти ЦСССДМ готують волонтерів до роботи з «дітьми вулиці». ... скільки дітей повернулося додому з вулиці[10,с.278]. Відповідно реалізуються 5 основних напрямів соціальної роботи. 1. Профілактична соціальна робота. Дитина перебуває на стадіях ...

Важливу роль відіграє Служба Термінової Соціальної Допомоги, що надає разову допомогу, що спрямована на підтримку осіб, що потребують її. Основними напрямками є

 • надання безплатного харчування;
 • надання безплатного одягу;
 • надання необхідної інформації;
 • надання екстреної психологічної допомоги;
 • Специфічною галуззю є СР із військовослужбовцями, учасниками конфліктів (США – “в’єтнамці”, Франція, Іспанія, Росія).

Тут проводиться спеціалізована реабілітація ветеранів.

3. Важливу роль, поряд з ЦЄПД та СПСС, відіграють соціально-психологічні служби, що діють в різних галузях виробництва. На Заході давно підмітили, що особисті проблеми працівників призводять до значного зниження якості праці. В промислово розвинутих країнах кількість найманих працівників, що користуються послугами СПСС складає 15-18 % від кількості зайнятих на виробництві. Основні види СР на виробництві:

 • а) розвиток людського потенціалу;
 • б) профілактика безробіття;
 • в) організація перепідготовки і перекваліфікації;
 • г) психологічна адаптація;
 • д) вирішення проблем депресій.

СР відповідають за створення на виробництві сприятливого соціально-психологічного клімату. Вони надають послуги у вигляді консультацій. Оплачується така служба самими робітниками.

З 60 х р. в країнах Заходу, а з 90х в СНД соціально-психологічні служби отримали розвиток в системі освіти. В школі (коледжі) соціальний робітник виконує декілька ролей:

 • консультує дітей та батьків;
 • консультує вчителів, допоміжний персонал;
 • захищає права учнів (студентів);
 • організовує в гуртожитку соціальне життя;
 • викладає практичні дисципліни;
 • допомагає студентам знайти джерела прибутку.

Так СПЦ може провести тестування студента. СР оформляє соціальні паспорти.

Як правило в більшості розвинутих країнах соціальний робітник є штатним співробітником пенітенціарних закладів і займається перш за все консультаціями зеків, а також психологічної адаптації; займається психотерапією. Цікавим є міжнародний досвід СПС в слідчих органах. Тут завданням СР є підготовка відповідних документів суду, тестування заарештованого, інколи СР виступає адвокатом.

Питання для самоконтролю:

1. Які завдання стоять перед спеціалізованими соціальними службами?

2. Для чого створюються СПС на виробництві?

3. Яким чином СР допомагають адаптуватись інвалідам до навколишнього світу?

4. Назвіть основоположний принцип ООН щодо літніх?