Організація безпечної експлуатації електроприладів

Реферат

термічний електричний струм безпека життєдіяльність

Проблема захисту людини від небезпек постала водночас із появою на Землі людства. Протягом усієї історії цивілізації кожна зокрема людина загалом дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких, так само як і людству доводилося дбати про безпеку свого існування.

Первісна людина була тісно пов’язана з природою. Наші пращури не просто поклонялися рослинам, звірам, птахам, сонцю, вітру тощо, а використовували свої знання про них для життя в єдності з природою, оскільки саме природні небезпеки були головною загрозою для первісної людини.

Другою групою небезпек, які почали загрожувати людині від часу її існування на нашій планеті, були дії інших людей. Війни, збройні конфлікти, вбивства, викрадення, погрози, терористичні акти й інші акти насильства супроводжували і нині супроводжують розвиток суспільства.

Третьою на Землі з’явилася група небезпек, що походить від об’єктів, створених людьми, так званих антропогенних чинників: машин, хімічних та вибухових речовин, джерел різного роду випромінювань, макро- та мікроорганізмів тощо. Ці небезпеки пов’язані з прагненням людини глибше пізнати себе і навколишній світ, створювати матеріальні блага і, хоч як це не парадоксально, з пошуком більшої безпеки.

Людство завжди прагне зробити життя зручним. У людському прагненні до пізнання дуже часто витісняють мету, людина стає додатком до створеного нею, а її ж творіння стають загрозою для неї самої. Людина поставила собі на службу силу електрики. Але крім благ, які створює електрика, вона є джерелом високої небезпеки, а інтенсивність її використання підвищує загрозу цієї небезпеки. Слід відзначити, що при розробці техніки людина створює її якомога менш небезпечною, створює відповідні засоби захисту від небезпеки, вибирає способи дії з урахуванням небезпеки. Але незважаючи на ці запобіжні заходи, з розвитком електротехніки та зростання використання електротехніки небезпека зростає швидше, ніж людська протидія.

1. Особливості впливу електричного струму на організм людини

Електричні прилади, установки, обладнання, з якими людина має справу, становлять для неї велику небезпеку, яка посилюється тим, що органи чуття людини не можуть на відстані виявити наявність електричної напруги, як, наприклад, теплову, світлову чи механічну енергію. Тому захисна реакція організму виявляється тільки після безпосереднього потрапляння під дію електричного струму. Другою особливістю дії електричного на організм людини є те, що струм, проходячи через людину, діє не тільки в місцях контактів і на шляху протікання через організм, а й викликає рефлекторні порушення нормальної діяльності окремих органів (серцево-судинної системи, системи дихання).

3 стр., 1370 слов

Загальні питання безпеки праці Перелік робіт підвищеної небезпеки

... виробничі чинники > за характером дії на організм людини (загаль-нотоксичні, подразнювальні, канцерогенні, му­тагенні); > за способом ... керів­ництво цими роботами. Особа, яка здійснює допуск до вико­нання робіт підвищеної небезпеки, несе відповідальність за ... організаційним за­ходам (навчання, інструктажі, виконання вимог інструкцій з охорони праці) та технічним засобам безпеки. Дія технічних ...

Третя особливість — це можливість одержання електротравм без безпосереднього контакту із струмопровідними частинами — при переміщенні по землі поблизу ушкодженої електроустановки (у випадку замикання на землю), ураження через електричну дугу.

Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію.

Найбільш складною є біологічна дія, яка притаманна тільки живим організмам. Термічний і електролітичний вплив властиві будь-яким провідникам.

Термічний вплив електричного струму характеризується нагріванням тканин аж до опіків. Статистика свідчить, що більше половини всіх електротравм становлять опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини організму. В електроустановках напругою до 1 кВ найчастіше спостерігаються опіки контактного виду при дотиканні тіла до струмопровідних частин. При проходженні через тіло людини електричного струму в тканинах виділяється тепло (Дж) в кількості:

де: Іл — струм, який проходить через тіло людини,

Rл — опір тіла людини;

 • t — час проходження струму.

Опіки можливі при проходженні через тіло людини струму більше 1А. Тільки при великому струмі тканини, які уражаються, нагріваються до температури 60-700С і вище, при якій згортається білок і з’являються опіки.

Внаслідок дії електричного струму або електричної дуги виникає електротравма. Електротравми умовно поділяють на загальні і місцеві. До місцевих травм належать опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, механічні пошкодження, а також електрофтальмія (запалення очей внаслідок впливу ультрафіолетових променів електричної дуги).

Розрізняють три ступені впливу струму при проходженні через організм людини (змінний струм):

 • відчутний струм — початок болісних відчуттів (до 0-1,5 мА);
 • невідпускний струм — судоми і біль, важке дихання (10-15 мА);
 • фібриляційний струм — фібриляція серця при тривалості діє струму 2-3 с, параліч дихання (90-100 мА).

Змінний струм небезпечні ший за постійний. При струмі 20-25 мА пальці судомно стискають узятий в руку предмет, який опинився під напругою, в м’язи передпліччя паралізуються і людина не може звільнитися від дії струму. У багатьох паралізуються голосові зв’язки: вони не можуть покликати на допомогу. Ступінь ураження людини електричним струмом залежить від багатьох чинників, які наведені на рисунку.

2. Причини виникнення електротавматизму при роботі з

електричними пристроями

При експлуатації електроприладів основними причинами електротравматизму виступають наступні:

 • недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та присвоєння груп кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки;
 • порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки безпеки електроустановок;
 • неправильна організація праці;
 • неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, захаращеність підходів до них;
 • порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП, електричних кабелів та ліній зв’язку;
 • несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні частини обладнання виявляються під напругою;
 • обрив заземлювального провідника;
 • використання електрозахисних пристроїв, котрі не відповідають умовам виконання робіт;
 • виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою;
 • застосування проводів та кабелів, котрі не відповідають умовам виробництва та використовуваній напрузі;
 • низька якість з’єднань та ремонту;
 • недооцінка небезпеки струму, котрий проходить через тіло людини та напруги, впливу котрої підлягає людина, коли її ноги знаходяться на ділянці з точками різного потенціалу („крокова напруга»);
 • ремонт обірваного нульового провідника повітряної лінії при не вимкненій мережі і приєднаному однофазовому навантаженні;
 • живлення декількох споживачів від загального пускового пристрою з захистом запобіжниками, розрахованими на вимкнення найбільш потужного з них або від однієї групи розподільної шафи;
 • недооцінка необхідності вимкнення електроустановки (зняття напруги) в неробочі періоди;
 • виконання робіт без індивідуальних засобів електрозахисту або використання захисних засобів, котрі не пройшли своєчасного випробування;
 • невиконання періодичних випробувань, зокрема перевірок опору ізоляції (електромереж, обмоток електродвигунів, котушок комутаційної апаратури, реле) та опорів заземлювальних пристроїв;
 • користування електроустановками, опір ізоляції котрих не перевищує нормативних значень;
 • використання електроустановок кустарного виготовлення, виготовлених з порушенням вимог правил електробезпеки (зокрема, розподільними та пусковими пристроями, електропечами);
 • некваліфікований інструктаж робітників, котрі використовують ручні електричні машини;
 • відсутність контролю за діями працівників з боку ІТП або виконавців робіт;
 • відсутність маркування, запобіжних плакатів, блокувань, тимчасових огороджень місць електротехнічних робіт.

Ці причини можна згрупувати за наступними чинниками:

5 стр., 2378 слов

Електричний струм у газах — Фізика — и — Каталог ...

... напругах. Тоді, як і у випадку провідників, що підкоряються законові Ома, залежність сили струму ... електричного поля. У залежності від способу іонізації електропровідність газів (розряд у газах) називається ... широко застосовується як у техніці (запалення горючої суміші у двигунах внутрішнього згоряння, ... у газі постійно протікали процеси, що призводять до виникнення нових електронів. Як правило, ...

 • дотик до струмоведучих частин під напругою внаслідок недотримання правил безпеки, дефектів конструкції та монтажу електрообладнання;
 • дотик до неструмоведучих частин, котрі опинились під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, перехрещування проводів;
 • помилкове подання напруги в установку, де працюють люди;
 • відсутність надійних захисних пристроїв.

3. Організація безпечної експлуатації електроприладів

Для безпечного використання електроприладів необхідним є розроблення певних правил їхнього використання та впровадження їх практично. В Україні розроблена типова інструкція користування електроприладами на об’єктах в яких експлуатуються електричні прилади. У даній інструкції послідовно зазначаються заходи безпеки і дії працюючих при ураженні електричним струмом.

5 стр., 2444 слов

Охорона праці та техніка безпеки при роботі з ПК

... заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я та працездатність людини ... и искуственное освещение. Нормы проектирования”. Слід передбачити наявність сонцезахисних засобів, що ... електричниї струм, статистична електрика та інших. Праця багатьох працівників пов'язана з впливом ... з екрана ПК та паперового носія) різні. Надто низький рівень освітленості погіршує сприймання інформації при ...

Аби уникнути ураження електричним струмом при користуванні побутовими та промисловими електроприводами (далі електроспоживачами) на виробництві (холодильники, телевізори, комп’ютери, обігрівачі, кондиціонери, праски, електропідігрівачі води і т.і.) слід дотримуватись правил:

1. Користуватися електроспоживачами, шнури живлення яких мають триполюсну вилку з попереджуючим включенням заземлюючого (зануляючого) проводу.

2. Не вмикати в електромережу електроспоживачі, шнури живлення яких мають пошкоджену ізоляцію.

3. Не вмикати в електромережу електроспоживачі, які мають пошкодження або ненадійно з’єднанні з електрошнуром живлення, вилками, розетками та подовжувачами.

4. Не вмикати електроспоживачі в розетки, які не мають захисних, направляючих.

5. Не користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншою електроарматурою, а також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання.

6. Не користуватися саморобними подовжувачами, які не відповідають вимогам, що пред’являються до переносних електропроводок.

7. Не застосовувати для опалення приміщень нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання або ламп розжарювання.

8. При користуванні електроспоживачами, які мають окремий, самостійний провід заземлення, перед включенням його в електромережу перевірити наявність та надійність приєднаного заземлюючого проводу до відповідних клем.

9. По можливості, уникати доторкання руками до металевих частин електроспоживачів, ввімкнених в електромережу.

10. Не торкатися руками до обірваних та оголених проводів електромережі.

11. Самостійно не замінювати зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електроспоживачів та електромережі.

12. При прибиранні пилу з електроспоживачів, митті холодильників та підлоги біля них обов’язково відключати їх від електромережі.

13. Не залишати без догляду працюючі електроспоживачі.

14. По закінченні робочого дня вимкнути вимикач на електроспоживачі та від’єднати провід живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам’ятати, що від’єднуючи вилку електроспоживача від розетки, її слід тримати за корпус, а не смикати за провід живлення, бо можна висмикнути один з проводів і потрапити під дію електричного струму.

При ураженні електричним струмом необхідно здійснити наступні заходи:

1. При ураженні електричним струмом слід негайно звільнити потерпілого від його дії шляхом вимкнення електричного струму або відриванням його від джерела струму тримаючись за одяг потерпілого, якщо він сухий, чи ставши на гумову ковдру, суху дошку, картон, фанеру, брезент.

Якщо потерпілий опинився у стані непритомності, слід забезпечити йому приплив свіжого повітря, розстібнути тісний одяг, дати нюхати нашатирний спирт, оббризкати водою, розтирати і зігрівати тіло.

8 стр., 3748 слов

Електричний струм

... входять до складу всіх елементів. Але різні речовини мають різну провідність щодо електричного струму. Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5>. Електричне поле змушує рухатися вільні ...

Негайно викликати швидку медичну допомогу по тел. 03.

При рідкому та судорожному диханні потерпілого, слід робити йому штучне дихання. Допомогу потерпілому повинні надавати дві особи: одна з них накладає долоню на нижню третину грудей і створює поштовхи на груди з частотою приблизно 50-ти поштовхів на хвилину.

Стискання серця між грудьми та хребтом призводить до виштовхування крові із серця в судини і сприяє відновленню кровотоку.

— друга, щільно притуливши свої губи до роту потерпілого, вдуває в його легені повітря. При цьому грудна клітина розширюється і утворюється пасивний вдих. Коли надаючий допомогу відстороняється, грудна клітина потерпілого спадає, і в нього утворюється пасивний вдих.

Надання допомоги потерпілому продовжувати до прибуття кваліфікованої медичної допомоги.

2. При отриманні потерпілим опіків, потрібно, не торкаючись руками обпечених місць, обережно накласти па пошкоджені місця стерильну пов’язку і відвести потерпілого до медичного закладу.

Весь персонал, що обслуговує електроустановки, електричні станції, підстанції і та електричні мережі, повинен не рідше 1 разу на рік проходити інструктаж з техніки безпеки про експлуатацію електроустановок, з надання першої медичної допомоги, а також практичне навчання з прийомів звільнення від електричного струму, виконання штучного дихання та зовнішнього масажу серця. Заняття повинні проводити компетентні особи з медичного персоналу або інженери з техніки безпеки, котрі пройшли спеціальну підготовку і мають право навчати персонал підприємства наданню першої допомоги. Відповідальним за організацію навчання є керівник підприємства.

В місцях постійного чергування персоналу повинні бути:

 • аптечка з необхідними пристосуваннями та засобами для надання першої медичної допомоги;
 • плакати, присвячені правилам надання першої допомоги, виконання штучного дихання та зовнішнього масажу серця, вивішені на видних місцях.

Висновки

1. Електричні прилади, пристрої, обладнання, з якими людина має справу, становлять для неї велику потенційну небезпеку, яка посилюється тим, що органи чуттів людини не можуть на відстані виявити наявність електричної напруги, як, наприклад, теплову, світлову та механічну енергію. Тому захисна реакція організму виявляється тільки після потрапляння під дію електричного струму. Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію.

2. Усі причини, які призводять до ураження людини електричним струмом причини можна згрупувати за наступними чинниками:

 • дотик до струмоведучих частин під напругою внаслідок недотримання правил безпеки, дефектів конструкції та монтажу електрообладнання;
 • дотик до неструмоведучих частин, котрі опинились під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, перехрещування проводів;
 • помилкове подання напруги в установку, де працюють люди;
 • відсутність надійних захисних пристроїв.

3. Для уникнення згубного впливу електричного струму і безпечного використання електроприладів необхідно дотримуватися певних правил безпеки, які типологічно розроблені фахівцями з охорони праці. Так перед включенням електроприладу необхідно візуально перевірити електрошнур на наявність механічних порушень. Електроприлади повинні бути надійно заземлені згідно з правилами улаштування приладу. Забороняється працювати з електроприладами вологими руками. Не залишати електроприлад без нагляду на довгий час, після закінчення роботи перевірити, чи всі прилади вимкнені. При виявленні або виникненні несправності в електроприладі викликати електрика, що обслуговує прилад. Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно.

14 стр., 6944 слов

Телефон довіри, як специфічна форма надання соціально-психологічної підтримки

... телефонне консультування порівняно молодий. Пригадаємо, перша служба невідкладної телефонної психологічної допомоги була заснована в 1983 р. в ... роботи, соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, що знаходяться в кризових станах. В цій роботі висвітлюються такі ... форми надання соціально-психологічної підтримки. У сучасному суспільстві людина відчуває величезну кількість стресів. В умовах ...

Література

1. Основи охорони праці. / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников — Вид. 2-е, стереотип. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.

2. Інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників та службовців (типова інструкція) — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://headgold.com/view_post.php?id=3

3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. — Львів: Центр навчальної літератури, 2005. — 320 с.