ИВНІ ТА НАУКОВІ РОБОТИ

Процес підготовлення реферату має такі етапи:

1) Вибір теми (вона має бути актуальною й цікавою, бажано, щоб містила яку-небудь проблему або суперечність).

2) Добирання відповідних джерел.

3) Ознайомче читання джерел, аналіз текстів. Аналізуючи текст, потрібно оцінити, який матеріал доцільно використати в рефераті. Зокрема потрібно звернути увагу на такі елементи тексту:

 • ü факти, що неодмінно мають бути відображені в рефераті;
 • ü нові ідеї і гіпотези, експериментальні дані, якісно нові явища, процеси та ін.

Ця група елементів підлягає максимальному відображенню в рефераті; тут допустимі лише текстові скорочення без втрати інформації, наприклад, заміни ускладнених конструкцій роздумів більш лаконічними фразами;

 • ü дані, що не є принципово новими: традиційні методи, загальновідомі формулювання, цифровий матеріал і т.п. Вони подаються в рефераті вибірково, залежно від значення й мети реферування, і можуть бути представлені в узагальненому й анотованому вигляді;
 • ü аргументи, пояснення, приклади та інша інформація роз’яснювального й ілюстративного характеру. Як правило, вони або не включаються у реферат, або подаються в анотованому вигляді.

4) Складання плану.

5) Конспектування джерел.

6) Систематизація записаної інформації за складеним планом.

7) Написання тексту.

Вимоги до складання реферату:

 • об’єктивність (необхідно передати погляди саме автора твору);
 • повнота (потрібно передати всі основні положення твору);
 • чітка композиція (реферат повинен складатися з трьох частин: вступ, основна частина, висновки).

Наукова робота (курсова, магістерська)

Курсова робота

До курсових та дипломних робіт висуваються такі вимоги:

 • вони повинні торкатися розв’язання актуальних і перспективних проблем сучасного розвитку певної науки;
 • вони мають демонструвати знання автором літератури з теми, історії досліджуваної проблеми;
 • ці роботи повинні розкривати вміння студента чітко характеризувати предмет дослідження, узагальнювати результати, робити висновки.

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕФЕРАТИВНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ, Структура наукової роботи

1. Титульна сторінка.

2. Зміст.

8 стр., 3902 слов

Методичні рекомендації вступникам до аспірантури щодо організації ...

... І ЗМІСТ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ ( РЕФЕРАТУ) Наукова доповідь (реферат) для вступу до аспірантури – це наукова робота, ... рефераті) . У розділах основної частини подають: · огляд джерел за темою і ... такі ... і таке інше, то їх перелік може бути ... над науковою доповіддю (рефератом) ... і пунктів (якщо вони мають заголовки) основного змісту роботи; висновки; рекомендації (за необхідності); список використаних джерел; ...

3. Вступ: загальна характеристика роботи.

4. Основна частина.

5. Висновки.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки (за необхідністю).

Титульна сторінка, Титульна сторінка

ü повна назва міністерства, під грифом якого виконано роботу;

 • ü повна назва навчального закладу, в якому виконано роботу;
 • ü назва кафедри, під керівництвом якої виконується робота;
 • ü тема роботи;
 • ü тип роботи: реферат, курсова, дипломна, магістерська;
 • ü вихідні дані автора роботи: курс, факультет, спеціальність, прізвище, ім’я, по батькові (зазначаються повністю);
 • ü відомості про наукового керівника: науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові;
 • ü місце, рік виконання роботи.

Наведемо зразки оформлення титульних аркушів для курсової роботи та реферату.

Зразок 1

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Кафедра вищої математики ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ DERIVE У КУРСІ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» Курсова робота студента (студентки) ІІ курсу факультету заочного навчання групи ЕПСз-11-1 Коваленка Іллі Вадимовича Науковий керівник: професор Васильченко Сергій Антонович Харків – 2012

Зразок 2

Титульна сторінка 1

Титульна сторінка не нумерується, може оформлюватися за допомогою шрифтів різного розміру, жирності; розміщення інформації повинно бути пропорційним, виглядати естетично. Крапки в кінці речень не ставляться, слово «тема» в назві роботи не пишеться, сама назва в лапки не береться (крім назви предметів, комп’ютерних програм тощо, які досліджуються).

НАУКОВИХ РОБІТ, Вимоги до перенесення слів

Оформляючи наукову роботу, потрібно дотримуватися правил перенесення відповідно до «Українського правопису» (К., 2004).

Найчастіше помилки трапляються у таких випадках, коли не можна:

проф., акад.

та ін., і т. д., вид-во, т-во

Ø Відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать ( 2005 р., а не 2005 // р.; 115 га, а не 115 // га; 20 куб. см, а не 20 куб. // см ).

Ø Переносити в інший рядок граматичні закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс ( 2-й, а не 2- // й; 5-го, а не 5- // го; 10-му, а не 10- // му ).

НАН України,

комп’ю-тер

Ø Розривати буквосполучення, яким передається на письмі один звук ( ра-джу, а не рад-жу; над-звичай-ний, а не на-дзвича-йний ).

роз-вивати,

опи-тування,

в, по, при

Ø Переносити в наступний рядок розділові знаки, дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

РЕФЕРАТИВНІ ТА НАУКОВІ РОБОТИ

Реферат (від лат. refere – доповідати, повідомляти) – стислий виклад змісту наукової праці, статті. Мета реферату – передати головний зміст певного джерела або основних поглядів на якусь проблему за матеріалами кількох джерел. Як анотування, реферування має на меті скоротити обсяг первинного тексту, зберігаючи його основний зміст.

Види рефератів:

реферат-конспект

реферат-резюме

Процес підготовлення реферату має такі етапи:

1) Вибір теми (вона має бути актуальною й цікавою, бажано, щоб містила яку-небудь проблему або суперечність).

2) Добирання відповідних джерел.

3) Ознайомче читання джерел, аналіз текстів. Аналізуючи текст, потрібно оцінити, який матеріал доцільно використати в рефераті. Зокрема потрібно звернути увагу на такі елементи тексту:

 • ü факти, що неодмінно мають бути відображені в рефераті;
 • ü нові ідеї і гіпотези, експериментальні дані, якісно нові явища, процеси та ін.

Ця група елементів підлягає максимальному відображенню в рефераті; тут допустимі лише текстові скорочення без втрати інформації, наприклад, заміни ускладнених конструкцій роздумів більш лаконічними фразами;

 • ü дані, що не є принципово новими: традиційні методи, загальновідомі формулювання, цифровий матеріал і т.п. Вони подаються в рефераті вибірково, залежно від значення й мети реферування, і можуть бути представлені в узагальненому й анотованому вигляді;
 • ü аргументи, пояснення, приклади та інша інформація роз’яснювального й ілюстративного характеру. Як правило, вони або не включаються у реферат, або подаються в анотованому вигляді.

4) Складання плану.

5) Конспектування джерел.

6) Систематизація записаної інформації за складеним планом.

7) Написання тексту.

Вимоги до складання реферату:

 • об’єктивність (необхідно передати погляди саме автора твору);
 • повнота (потрібно передати всі основні положення твору);
 • чітка композиція (реферат повинен складатися з трьох частин: вступ, основна частина, висновки).

Наукова робота (курсова, магістерська)

Курсова робота

До курсових та дипломних робіт висуваються такі вимоги:

 • вони повинні торкатися розв’язання актуальних і перспективних проблем сучасного розвитку певної науки;
 • вони мають демонструвати знання автором літератури з теми, історії досліджуваної проблеми;
 • ці роботи повинні розкривати вміння студента чітко характеризувати предмет дослідження, узагальнювати результати, робити висновки.